เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001181 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท (แผน ก.)
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46910104 นางสาวสุชาดา อุปพัทธวานิชย์- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
2 47910393 นางสาวศจีมาศ จันทร์งาม- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
3 47910408 นางแอนนา สุมะโน- 29 มิถุนายน 2550 อนุมัติ
4 47910845 นางจริยา ลิมานันท์- 5 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29