เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001088 : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โท (แผน ก.) ปี 48
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 48910110 นางสาวพรรณพิศ โคปาละสุต- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
2 48910127 นางวนิดา ชวเจริญพันธ์- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
3 48910134 นางสาววนิดา ทุมพร- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
4 48910158 นางสาวแสงเดือน สามเรือน- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29