เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2552
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 48910240 นางสาวนิรุบล วัฒนาวารินทร์- 23 มิถุนายน 2552 อนุมัติ
2 49910379 นางสาวจุฑารัตน์ บุญวัฒน์- 8 มิถุนายน 2552 อนุมัติ
3 49910409 นางภาวินี ศรีสันต์- 8 มิถุนายน 2552 อนุมัติ
4 49910461 นางสาวอุมา สุขดี- 8 มิถุนายน 2552 อนุมัติ
5 49911435 นางสาวจิราภรณ์ มีชูสิน- 10 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ
6 49911529 พันตำรวจโทหญิงปริญญา เรืองโรจน์- 10 กรกฎาคม 2552 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29