เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47910906 นายพงค์พินิต ไชยวุฒิ- 17 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
2 48910219 นางสาวทิวารัตน์ เวโรจนกุล- 17 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
3 49910447 นางสาววรรณนิษา ตุ้มประเสริฐ- 17 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29