เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 48910233 นางสาวนิตเยาว์ ไชยทองรักษ์- 18 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
2 48910257 นางนุชนาถ ประกาศ- 11 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
3 48910295 นางสาวสุภัสษร ชมภู- 11 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
4 49910430 นางสาวรัตนา ใจสมคม- 14 กรกฎาคม 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29