เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2543
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 39911159 นางสาวนุจรินทร์ ลภัณฑกุล- 15 พฤศจิกายน 2543 อนุมัติ
2 40910882 นางธนิดา เธียรธำรงสุข- 15 พฤศจิกายน 2543 อนุมัติ
3 40910929 นางสาววัชรี กิติมศักดิ์- 15 พฤศจิกายน 2543 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29