เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 47910416 นางสาวจุฬาภรณ์ คำพานุตย์- 6 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
2 47910424 นางปวีณา คงศิลป์- 28 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
3 47910869 นางสาวจุรีภรณ์ เจริญพงศ์- 28 พฤศจิกายน 2550 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29