เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2547
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 41911176 นางสาวนาตยา วงศ์ยะรา- 20 กรกฎาคม 2547 อนุมัติ
2 42910149 นางสาวพิณลักษณ์ นิติภากรณ์- 20 กรกฎาคม 2547 อนุมัติ
3 43911754 นางสาวอารุณี อัศวศุภฤกษ์- 20 พฤษภาคม 2547 อนุมัติ
4 44910277 นางอรวรรณ แผนคง- 20 พฤษภาคม 2547 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29