เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2545
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43911709 นางสาวจารุวรรณ ศิลา- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
2 43911732 นางสาวยุวมาลย์ ศรีปัญญวุฒิศักดิ์- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
3 43911743 นางสาวศรีรัตน์ คุ้มสิน- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
4 43911938 นางพัชรินทร์ ดวงคล้าย- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
5 43911950 นางสาวสุชาดา ภัณฑารักษ์สกุล- 24 เมษายน 2546 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29