เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2544
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 39911241 นางสาวเยาวรัตน์ ขันธวิชัย- 8 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
2 39911252 นายรุจิระชัย เมืองแก้ว- 8 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
3 42910116 นางสาวเกศสุดา มณีกระจ่างแสง- 8 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
4 42910127 นางสาวจงกรม ทองจันทร์- 8 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
5 42910150 นางสุวรรณา วุฒิรณฤทธิ์- 8 พฤศจิกายน 2544 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29