เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001081 : การพยาบาลชุมชน - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2546
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43911684 นางสาวสิริรัชต์ สอิ้งทอง- 20 พฤศจิกายน 2546 อนุมัติ
2 44910015 นางสาวจุฑารัตน์ เทพพรบริสุทธิ์- 16 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
3 44910059 นางศิริลักษณ์ คงสัตยกุล- 20 พฤศจิกายน 2546 อนุมัติ
4 44910060 เรืออากาศเอกหญิงสุพัฒศิริ บุญยะวัตร- 16 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29