เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2546
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 41911132 นางสาวธนิดา สุขสวัสดิ์- 17 กรกฎาคม 2546 อนุมัติ
2 43911592 นางสาวพัชรี หมื่นกล้าหาญ- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
3 43911606 นางวรรณวิมล วิเชียรฉาย- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29