เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)
ปีการศึกษา 2545
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 40910859 นางสาววิมลมาส สุขพรินทร์- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
2 42910068 นางพรธาดา เขียนโกลา- 19 กันยายน 2545 อนุมัติ
3 43911569 นางปวีณา เรือนประเสริฐ- 19 กันยายน 2545 อนุมัติ
4 43911581 นางสาวปิยะพร กองเงิน- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
5 43911617 นางสาวศุทธินี ปิยะสุวรรณ์- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
6 43911639 นางสาวสุนันทา สิริประภาพล- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
7 43911640 นางสาวหทัยรัตน์ ชื่นจิตร- 19 กันยายน 2545 อนุมัติ
8 43911651 นางสาวอัจฉโรบล แสงประเสริฐ- 4 พฤศจิกายน 2545 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29