เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49910157 นาวาตรีหญิงเกษินี เอกสาตรา- 17 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
2 49910171 นางปริศนา อัครธนพล- 17 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
3 49910195 นางสาวสุภัทรา เฟื่องคอน- 17 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29