เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 46910023 นางระพีพร สิทธานุกูล- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
2 46910031 นางสาวลักษิตา พยอมหอม- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
3 46910047 นางสาวอัชรี บุญช่วยเหลือ- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
4 47910351 นางสมลักษณ์ ทองสุข- 10 เมษายน 2551 อนุมัติ
5 47910367 นางสาวสาคร พรพจน์ธนมาศ- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
6 48910042 นางสาวอรวรรณ คะประสบ- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
7 48910066 นางสาวพนิดา คะชา- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29