เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2547
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 44910347 นางจิระประไพ แก้วภราดัย- 20 กรกฎาคม 2547 อนุมัติ
2 44910358 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ญเขตต์วิทย์- 20 กรกฎาคม 2547 อนุมัติ
3 45911332 นางปองจิต สร้อยแสง- 1 กรกฎาคม 2547 อนุมัติ
4 45911343 นางสาวแววพันธ์ วาดเขียน- 1 กรกฎาคม 2547 อนุมัติ
5 45911354 นางศศิธร โตพัฒนกุล- 1 กรกฎาคม 2547 อนุมัติ
6 45911365 นางสมจิต นิปัทธหัตถพงศ์- 1 กรกฎาคม 2547 อนุมัติ
7 45911398 นางสุนีย์ กาญจนโบษย์- 20 พฤษภาคม 2547 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29