เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2546
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43911477 นางสาวศรัณยา หงษ์ไทย- 20 พฤศจิกายน 2546 อนุมัติ
2 44910439 นางสาวนิสารัตน์ อ้นวงษา- 16 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
3 44910440 นางสาวบุญเรือน ภาณุทัต- 16 ตุลาคม 2546 อนุมัติ
4 44910462 นางสาววาสนา สุขไพศาล- 20 พฤศจิกายน 2546 อนุมัติ
5 44910484 นางศุภลัคน์ ปู่ประเสริฐ- 20 พฤศจิกายน 2546 อนุมัติ
6 44912299 MR.DUONG THANH NHAN- 25 สิงหาคม 2546 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29