เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2546
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43911341 นางสาวเดือนฉาย มณีรัตน์- 17 กรกฎาคม 2546 อนุมัติ
2 43911374 นางสาววาสิฏฐี ภูมิพงษ์- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
3 44910428 นางนิตยา กานตารัมภ์- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
4 44910451 นางวชิรา ลิ้มเจริญชัย- 26 มิถุนายน 2546 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29