เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2545
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43911400 นางจารุวรรณ ชุณหวรานนท์- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
2 43911422 นางแน่งน้อย สมเจริญ- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
3 43911433 นางแน่งนิด วรวิทยาคม- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
4 43911455 นางสาววัลภา อิสระธานันท์- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
5 43911488 นางสมรัตน์ ภาคีชีพ- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
6 43911927 นางสาวพวงรัตน์ พรหมจันทร์- 19 กรกฎาคม 2545 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29