เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2544
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 41910997 นางสาวพจนีย์ ทองระยับ- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
2 41911006 นางสาวลัดดาวรรณ เสียงอ่อน- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
3 41911017 นางสาวสายวสันต์ จันทร์คง- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
4 41911040 นางพนมพร ยงทองมุก- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
5 42910264 นางสาวรังสิมา โสตถิบำเพ็ญ- 23 พฤษภาคม 2544 อนุมัติ
6 42910275 นางสาววันเพ็ญ ภูพรม- 23 พฤษภาคม 2544 อนุมัติ
7 42910297 นางศศิธร พรหมประดิษฐ- 23 พฤษภาคม 2544 อนุมัติ
8 42910301 นางโสภา ลี้ศิริวัฒนกุล- 23 พฤษภาคม 2544 อนุมัติ
9 42910334 นางจ จิรธิดา อนันต์นาวีนุสรณ์- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
10 42910345 นางสาวสุภาสุข จันทมงคล- 23 พฤษภาคม 2544 อนุมัติ
11 42910356 นางสาวอัจฉรา บุตรรักษ์- 23 พฤษภาคม 2544 อนุมัติ
12 42912068 นางปุณณิศา วีรฉัตรสกุล- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
13 43912106 นางสาวTRAN THI THUAN- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
14 43912117 นางสาวTRINH THI LOAN- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
15 43912128 นายNGUYEN HOA- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
16 43912139 นางสาวLUU - 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
17 43912140 นายDO VAN BANG- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
18 43912151 นางสาวNGUYEN THI NHIEN- 16 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29