เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 49
ปีการศึกษา 2543
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 41911028 นางสาวกฤษฎา เขียวรี- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
2 41911039 นางสาวจรรยา น้อยอ่าง- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
3 41911051 นางวิไลลักษณ์ ประยูรพงษ์- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
4 41911062 นางศิริลักษณ์ วิทยนคร- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
5 41911073 นางสาวสุวรรณา ชัยกูล- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
6 41911084 นางสาวอัญชลี สูตรมงคล- 15 มิถุนายน 2543 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29