เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001018 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง61-แบบ ก2 เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2565
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 61910046 นางสาวธัญรัตน์ บุญล้ำ- 24 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติ
2 61910117 นางสาวชญาณี สุวรรณสา- 24 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29