เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001006 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ปรับปรุง 54ป.โท (แผน ก) เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58910085 นางสาวพัชรี สังข์สี- 13 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
2 59910177 นางสาววิภาดา ตรงเที่ยง- 20 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
3 59910180 นางวิไลภรณ์ สว่างมงคล- 20 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
4 59910183 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทะนิล- 2 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29