เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101101 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 48010032 นางสาวกรรณิกา คล้ายขยาย- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
2 48010100 นางสาวจุลลดา มีศรีอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
3 48010117 นางสาวจุฬาลักษณ์ อ่วมน้อยอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
4 48010131 นางสาวณัฐพร เขียนดีอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
5 48010186 นางสาวเบญจวรรณ พันทอง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
6 48010209 นางสาวปราณี ลายลักษณ์อันดับ 1 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
7 48010223 นางสาวปิยนุฏ เทียมสมชาติอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
8 48010247 นางสาวพรทิพย์ สมหวัง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
9 48010261 นางสาวพิมพ์ชนก จันทราทิพย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
10 48010308 นางสาวภัททิราพร กาญจนะสิงห์อันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
11 48010315 นายมงคล เสนะกูล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
12 48010322 นางสาวมนัสชนก แสงสีบับ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
13 48010353 นางสาววราภรณ์ คุ้มภัยอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
14 48010384 นางสาววัลลี หงษ์ร่อนอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
15 48010391 นางสาววาสนา นามจันทร์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
16 48010414 นางสาวโศภิตา วิบูลย์พันธุ์อันดับ 1 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
17 48010421 นางสาวสายฝน จำรัสเย็นทรอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
18 48010452 นางสาวเสาวลักษณ์ ภาวศิลป์อันดับ 1 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
19 48010469 นางสาวหงส์หยก ทะนันชัยอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
20 48010483 นางสาวอรวลี ชื่นชมอันดับ 1 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
21 48010506 นางสาวอัจฉรา เอื้อมหาโสภาอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
22 48010513 นางสาวอัญชลี ช่างเรือนอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
23 48010537 นางสาววารี ทิคุนันท์อันดับ 1 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
24 48010544 นางสาววิฑูรย์ หินเกิด- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
25 48010551 นางสาวศศิธร อยู่สมบูรณ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
26 48010575 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ วงษ์สุวรรณ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
27 48010582 นางสาวอัมพรพรรณ แซ่ตั้ง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
28 48010599 นางสาวกนกวรรณ อิ่มสำราญ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
29 48010605 นางสาวกมลวิไล อัยวรรณ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
30 48010612 นางสาวกรรณิกา แก้วปินตาอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
31 48010629 นางสาวคนึงนิจ แสนก่ำ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
32 48010636 นางสาวจันทร์จีรา เชยแออันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
33 48010643 นางสาวจินตนา ทองแดง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
34 48010667 นางสาวจุฬารัตน์ บรรทัดเรียน- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
35 48010674 นางสาวณัฐธนิษฏ์ จินดาศรี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
36 48010698 นางสาวณิพัฒน์ตรา กะพังอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
37 48010704 นางสาวดุษฎี ก้อนอาทรอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
38 48010711 นางสาวธิวรรณ พุทธาสมศรี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
39 48010735 นางสาวนิยากร ภูใบบัว- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
40 48010742 นางสาวประภาพร บุญประสงค์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
41 48010773 นางสาวปิยาไพ วรรณราชอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
42 48010780 นางสาวปุยฝ้าย ปัดภัยอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
43 48010797 นางสาวพรพรรษา ลิไธสง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
44 48010803 นางสาวพรระพี อายุวงค์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
45 48010810 นางสาวพัชรินทร์ ดวงคำอันดับ 1 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
46 48010827 นางสาวพิกุล ตะสิงห์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
47 48010841 นางสาวมัสยา คำลอยอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
48 48010858 นางสาวลภัสรดา จำนงค์ผล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
49 48010872 นางสาววราภรณ์ กาหลิบอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
50 48010889 นายวิริยะ อุตพันธ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
51 48010896 นางสาวศิริพร รวดเร็วอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
52 48010919 นางสาวสายสุดา คำดี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
53 48010926 นางสาวสาวิตรี กองละเอียด- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
54 48010933 นางสาวสิริกานต์ พลทะอินทร์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
55 48010940 นางสาวสิริมาน บุรพวง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
56 48010957 นางสาวสุชาดา เขตคาม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
57 48010964 นางสาวสุนันทา ธรรมวิพากย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
58 48010971 นายสุภาสิตา อรรคติอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
59 48010988 นายอภิชาติ จันทวงค์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
60 48010995 นางสาวอมรรัตน์ หลักคำอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
61 48011008 นางสาวอักษรวจี พิมพ์สราญ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
62 48011015 นางสาวอัญชลี แจ้งเขว้าอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
63 48011022 นายจตุรภัทร สาวิเศษ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
64 48011039 นางสาวเบญจา ธนูทอง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
65 48011046 นางสาวมณีรัตน์ สุขเอี่ยม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
66 48011053 นางสาวราตรี ป้องขันธ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
67 48011060 นางสาวกนกวรรณ แดงกระจ่าง- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
68 48011084 นางสาวกอบเกื้อ กุระอิ่ม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
69 48011114 นายจุลพรรดิ์ สัญญา- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
70 48011121 นางสาวชฎารัตน์ คำลือ- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
71 48011138 นางสาวชไมพร พลแสน- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
72 48011152 นางสาวพิชชาพร แตงพร้อม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
73 48011169 นางสาวธัญรัตน์ ขันธุวาร- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
74 48011176 นางสาวนุชจรี ตรีธาวงษ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
75 48011251 นางสาวมโนรจ เดชศรี- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
76 48011268 นางสาวรัชนีกร มุขพรหมอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
77 48011312 นางสาวศิรินภา จันทิม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
78 48011329 นางสาวศุราภรณ์ พิมพร- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
79 48011336 นางสาวสิริพร เหล่าพงษ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
80 48011343 นางสาวสุธามาส วชิรมโนธรรม- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
81 48011350 นายสุพล คชราช- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
82 48011367 นางสาวสุรีรัตน์ จักรพันธ์- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
83 48011374 นางสาวแสงระวี กองเพ็งอันดับ 2 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
84 48011381 นางสาวโสมพิสุทธิ์ ลิ้มกุล- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
85 48011404 นางสาวอัจฉรา ทองสว่างแจ้งอันดับ 1 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
86 48011428 นางสาวอารีรัตน์ ไหมเขียว- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
87 48011435 นายสุรชัย พรหมโครต- 15 มีนาคม 2552 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29