เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101101 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2550
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45012157 นางสาวพัทธยากร เกิดสุข- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
2 46010572 นางสาวมลฤดี แคนติ- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
3 47010012 นางสาวกนกวรรณ มีเมตตา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
4 47010020 นางสาวกมลลักษณ์ ญาณกฤตยา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
5 47010046 นางสาวกินรี สกุลเงิน- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
6 47010054 นางสาวเกื้อกูล วรรณม่วง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
7 47010062 นางสาวขนิษฐา เผือกดีอันดับ 1 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
8 47010117 นางสาวจิตตินันท์ ส่องแสงจันทร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
9 47010135 นางสาวจินตนา คณาลัยวุฒิพงศ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
10 47010185 นางสาวฉัตราภรณ์ บุญส่ง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
11 47010208 นางสาวฐิฏิกาญจน์ ชูเชิดอันดับ 1 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
12 47010216 นางสาวณัฐวรรณ อิสมาแอลอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
13 47010224 นางสาวดวงหทัย กาลเขว้า- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
14 47010282 นางสาวโนรี กวางใส- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
15 47010321 นางสาวปองรัตน์ วรรณสุขอันดับ 1 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
16 47010337 นางสาวพนิดา รัตนวาร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
17 47010355 นางสาวพรอุมา ใยเทศอันดับ 1 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
18 47010363 นางสาวพัชราภร สิทธิเวชอันดับ 1 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
19 47010444 นางสาววราภรณ์ ปรุงสิงห์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
20 47010478 นางสาวศิริกุล เป้งหลงอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
21 47010486 นางสาวศิรินทรา สุทธิวิเศษ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
22 47010494 นางสาวศิริเพ็ญ ไชยศล- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
23 47010507 นางสาวศิริอร แซ่ลี้อันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
24 47010525 นางสาวสุธิดา ศรีใส- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
25 47010533 นางสาวสุพรรษา มาเจริญ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
26 47010541 นางสาวสุพรรษา เกิดสินอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
27 47010575 นางสาวสุมนา ถาวรอันดับ 1 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
28 47010583 นางสาวสุวิสา ฤทธิ์ศิริ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
29 47010591 นางสาวหทัยรัตน์ อินกอง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
30 47010606 นางสาวอรทิตา ปัญญสุทธิ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
31 47010614 นางสาวอรวรรณ ปรางประสิทธิ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
32 47010648 นางสาวอานิตยา จติชาตอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
33 47010668 นางสาวเพลินพิศ นิรารมย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
34 47010675 นางสาววิริยาภรณ์ นพโสภณ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
35 47010682 นางสาวทองรัก วงษ์มิตร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
36 47010699 นางสาวละอองดาว สมสุข- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
37 47010729 นางสาวกาญจนา แซ่ฉั่ว- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
38 47010743 นางสาวจิตอารีย์ จำนงดี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
39 47010781 นางสาวชุติณนาถ เกษพานิช- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
40 47010804 นางสาวธมลวรรณ มังคลาด- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
41 47010811 นางสาวนฤมล วินทะไชย- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
42 47010835 นางสาวนาฎอนงค์ วงษ์วิจิตรอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
43 47010859 นางสาวประไพ เสนายอด- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
44 47010866 นางสาวปิยพรรณ เสนาสังข์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
45 47010897 นางสาวภีมพศา นิลไสล- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
46 47010903 นางสาวมัณฑนา วงศาสนธิ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
47 47010934 นางสาวรุ่งทิวา ชูศรีพัฒน์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
48 47010941 นางสาววรรณิศา เชื้อชินวงศ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
49 47010958 นางสาวโศรดา รอดเดชอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
50 47010965 นางสาวฉัตรติยา หินอ่อนอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
51 47010996 นางสาวสุภาพร กันทาแจ่มอันดับ 2 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
52 47011009 นางสาวสุมินตรา สนทา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
53 47011016 นางสาวสุรินทร์ทิพย์ ดวงมะณี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
54 47011023 นางสาวโสภาวรรณ อาจนาเสียว- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
55 47011047 นางสาวอรนุช เจริญพร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
56 47011061 นางสาวอัญชลี จันทร์ทอง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
57 47011078 นางสาวนิลุบล ช้างเจริญ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
58 47011085 นางสาวสมัย กันนารี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
59 47011092 นางสาวพรทิพย์ จันทร์เพ็ญ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
60 47011108 นายกอบกิจ ศิลา- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
61 47011115 นายธีรพล เหล่ามะโฮง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
62 47011122 นางสาวละมัย สีอุบล- 1 เมษายน 2551 อนุมัติ
63 47011139 นางสาวรัชนี เอื้ออารีย์- 1 เมษายน 2551 อนุมัติ
64 47011146 นางสาวกรรณิกา มานโสม- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
65 47011160 นางสาววิภาวดี จูเจริญ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
66 47011177 นางสาวสุราลัย สะใบบาง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
67 47011191 นางสาวพุทธรักษา ทองชื่น- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
68 47011207 นางสาวนนทริดา ดิษเถียร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
69 47011214 นางสาววิภาวดี เกิดทะโสม- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
70 47011221 นางสาวศิรินันท์ โสขะ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
71 47011245 นางสาววารุณี พลไทย- 18 เมษายน 2551 อนุมัติ
72 47011252 นางสาวเจนจิรา สุขประเสริฐ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
73 47011269 นางสาวน้ำอ้อย คนเที่ยง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
74 47011276 นางสาวกัลยาณีย์ วงค์บุตรศรี- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
75 47011283 นางสาวกันทิมา ลิ้มปัญญาเลิศ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
76 47011290 นายกิตติ สมคะเนย์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
77 47011306 นายวิทยา ประทุมทอง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
78 47011313 นางสาวบังอร ช่างเหล็ก- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
79 47011320 นางสาววันเพ็ญ มรกตเขียว- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
80 47011337 นางสาวรุ่งฤดี ต้นน้อย- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
81 47011344 นางสาววงษ์เดือน ยวดยิ่ง- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
82 47011351 นางสาวจินตนา วงษ์ประยูร- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
83 47011368 นางสาวอุษณี มันปอ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
84 47011375 นางสาววรรณิศา ไชยเจริญ- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
85 47011382 นางสาวอรอุมา ตันยะกุล- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
86 47011399 นางสาวจุฑาทิพย์ เพ็งแก่นแท้- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
87 47011405 นายเบญจมินณ์ สุรินทร์ศักดิ์- 15 มีนาคม 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29