เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101017 : พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 2561 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2565
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 61010159 นางสาวกฤษณา สว่างวัฒนกุล-- คาดว่าจะสำเร็จ
2 61010169 นายศุภกิตติ์ ลอยดี-- คาดว่าจะสำเร็จ
3 61010247 นางสาวเมวีญา สุขเจริญ-- คาดว่าจะสำเร็จ
4 62010110 นางสาวกัลยาณี พงษ์วัน-- รออนุมัติ
5 62010111 นางสาววรัญชลี ศรีระแก้ว-- รออนุมัติ
6 62010113 นางสาวกฤษณา สีโท-- รออนุมัติ
7 62010114 นางสาวกวินทิพย์ คำสอน-- รออนุมัติ
8 62010118 นางสาวทิพากร ลากระโทก-- รออนุมัติ
9 62010121 นางสาวมัณฑนา พร้อมไธสง-- รออนุมัติ
10 62010125 นางสาวศศิวิมล ตราเงิน-- รออนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29