เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101017 : พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 2561 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 61010156 นางสาวกชนิภา บุญเลี้ยง- 22 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ
2 61010162 นางสาวณัฐธิดา กันทะวงค์- 22 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ
3 61010165 นางสาวปิ่นปินัทธ์ มณีนวล- 22 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ
4 61010242 นางสาวชลลดา วงศ์อนันต์- 22 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ
5 61010244 นางสาวณัฐฐินันท์ วงค์แก้วมูล- 22 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ
6 61010249 นางสาววรัชยา ศิรินาค- 22 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ
7 61010254 นางสาวอินทิราภรณ์ สัจธรรม- 22 กรกฎาคม 2565 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29