เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101017 : พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 2561 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 61010157 นางสาวกนกวรรณ ทองยิ่งอันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
2 61010158 นางสาวกรกนก ใจวงค์อันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
3 61010160 นางสาวกัลยา ไชยบาล- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
4 61010164 นางสาวปริญญา อาจโนลา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
5 61010166 นางสาวปิยธิดา เรืองจินดา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
6 61010170 นางสาวสิริยากร สิทธิมาตย์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
7 61010173 นางสาวสุวรรณา ศิลปี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
8 61010174 นางสาวอรณิชา จันทร์พรมราช- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
9 61010240 นางสาวกตาชนา ปรางค์โอภาศวงษ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
10 61010243 นางสาวณัฎฐชา พรหมเกตุ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
11 61010246 นางสาวภัทราพร ไทยานันท์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
12 61010251 นางสาวอภิสรา ทาวี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
13 61010311 Ms.YANYUN YANG- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29