เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2566
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 62010027 MR.TIENG KHEVIN-- รออนุมัติ
2 62010028 MISSEY PHEAKTRA-- รออนุมัติ
3 62010070 นางสาวปิยวรรณ ยะเจริญ-- รออนุมัติ
4 62010172 นางสาวศุภรดา ปะมาระเต-- รออนุมัติ
5 62010201 นายรดิศร เพ็ชรชาลี-- รออนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29