เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60010347 นางสาวสุพิชญา เนียมอ่ำ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
2 61010001 นางสาวกนกวรรณ ความเพียร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
3 61010002 นางสาวกัญญาวีร์ ปราณี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
4 61010003 นางสาวจันทิมา พิทักษ์ทรัพย์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
5 61010004 นางสาวจามจุรี สุมาลย์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
6 61010006 นางสาวจีรณา ภู่ศิลป์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
7 61010007 นางสาวจุฑาทิพย์ อุดชา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
8 61010008 นางสาวเจนจิรา เจียมเจริญอันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
9 61010009 นางสาวชนิกานต์ สุระ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
10 61010010 นางสาวชารินัน ขันธรักษ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
11 61010011 นางสาวณัฐธิดา ปราบภัย- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
12 61010013 นางสาวตรีปัญญา สิงห์สุรีย์อันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
13 61010014 นางสาวธัญญาทิพย์ ภาคจิตร์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
14 61010015 นางสาวธัญญาภรณ์ ลี้ชม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
15 61010016 นางสาวธิญาดา เวียงสิมา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
16 61010017 นางสาวนวพร จั่นนิน- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
17 61010018 นางสาวนันทนา พุทธศิลป์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
18 61010019 นางสาวนารี ฟังคำอันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
19 61010020 นางสาวนิชากร พันธรณี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
20 61010021 นางสาวบุญญารัตน์ เกิดผลอันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
21 61010022 นางสาวบุษราคำ ไตรพล- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
22 61010024 นางสาวพณิฏฐ์ชญา ผุลละศิริ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
23 61010025 นายพรเทพ เทาดี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
24 61010026 นางสาวพิมพ์นิภา กกกลาง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
25 61010027 นางสาวพิมพ์ลภัส ตระกูลศรีอันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
26 61010028 นางสาวเพชรรัตน์ รอดเสถียร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
27 61010029 นางสาวภัทราพร บัวผุด- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
28 61010030 นางสาวภัทราภรณ์ พ่วงกลัด- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
29 61010031 นางสาวรัตนา ท่าทาน- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
30 61010032 นางสาวลภัส พูนศรี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
31 61010033 นางสาววรรณวิษา บุบผามาลา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
32 61010034 นางสาววราภรณ์ เดชพละอันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
33 61010035 นางสาววารุณี จามากุล- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
34 61010036 นางสาววิภาดา สืบชาติอันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
35 61010037 นางสาวสุจิตรา ก้องสูงเนิน- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
36 61010038 นางสาวสุทธิดา บุญประเสริฐ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
37 61010039 นางสาวสุธาสินี วีระธนกิจโกศล- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
38 61010040 นางสาวสุพัตรา บุญมาปัด- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
39 61010041 นางสาวสุภารัตน์ บัวใหญ่- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
40 61010042 นางสาวสุรีพร ยศปัญญา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
41 61010044 นางสาวอุสรา ปะสิ่งชอบ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
42 61010045 นางสาวเจนจิรา งานดี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
43 61010047 นางสาวภัทราภรณ์ กุฎจอมศรี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
44 61010048 นายวัฒนา มาหนองหว้า- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
45 61010049 MR.SISOVUTRA HOUNG- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
46 61010050 MR.PHANNY SEDTHPONG- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
47 61010051 นางสาวกมลลักษณ์ นิลโคตร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
48 61010052 นางสาวกวิสรา สมไพบูลย์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
49 61010053 นางสาวกัลยรักษ์ สายนภา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
50 61010054 นางสาวกานต์ธีรา ช้อยเครือ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
51 61010055 นางสาวกิตติกา เจริญสมบัติอันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
52 61010057 นางสาวเกวลิน เนื่องจำนงค์อันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
53 61010058 นางสาวเกศกมล พันธ์นาวา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
54 61010059 นางสาวจุฑามาศ โยธะ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
55 61010060 นางสาวเจณณิสา วัฒนะ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
56 61010061 นางสาวชญานิศ ปากพลีนอกอันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
57 61010062 นางสาวชุติมา สุขสมพร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
58 61010063 นางสาวฐนิชา สมฤทธิ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
59 61010064 นางสาวฐานิกา มลสุวรรณ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
60 61010065 นางสาวณัฎฐณิชา สุดเตาะ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
61 61010066 นางสาวณัฐธิดา สมสวาท- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
62 61010068 นางสาวดวงฤดี ผสมทา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
63 61010070 นายติรวุฒิ ยุตรินทร์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
64 61010071 นางสาวทมนวรรณ แป้นทิม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
65 61010073 นางสาวธนาวดี ประเดกิจ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
66 61010074 นางสาวธัญลักษณ์ นิธิมาพงศ์ไท- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
67 61010075 นางสาวธิติสุดา ศรีนนลี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
68 61010076 นางสาวนภัส บุญจันทร์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
69 61010077 นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
70 61010078 นางสาวบุญชโลธร ประทุมทิพย์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
71 61010079 นางสาวปณาลี ลำมะนา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
72 61010081 นายปราการ เนียมรอด- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
73 61010082 นางสาวปรีชญา บังเกิดเกล้า- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
74 61010085 นางสาวปุณยาพร บุญเพิ่ม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
75 61010086 นางสาวปุริมพร กอสาลี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
76 61010088 นางสาวพรรณธิวา รัตนเจียมรังษี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
77 61010089 นางสาวพีรญา บัวรุ่งสวัสดิ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
78 61010090 นางสาวไพลิน ก๊กผล- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
79 61010091 นางสาวภัทราพร แสวงทอง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
80 61010092 นางสาวภัศราวรรณ แก้วมณี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
81 61010094 นางสาวรัฐตะวัน ชัยโยธา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
82 61010097 นางสาววชิราภรณ์ บุดดา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
83 61010098 นางสาววรลักษณ์ ริมราง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
84 61010099 นางสาววีรยา ศิริวงศ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
85 61010100 นางสาวศณิ บุญเสริม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
86 61010101 นางสาวศยามล บุญแรง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
87 61010103 นางสาวศรุตา นิ่มหงษ์ชัย- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
88 61010104 นางสาวศิริพร วิริยะอมรพันธุ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
89 61010105 นางสาวศุภานัน ขึงโพธิ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
90 61010107 นางสาวสิริลักษณ์ สมาวัด- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
91 61010108 นางสาวสุนิสา ดียืด- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
92 61010109 นางสาวสุพิชญา ขันตยาภรณ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
93 61010112 นางสาวอริสา ต๊ะตา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
94 61010114 นางสาวศิรินาถ ราชพลแสน- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
95 61010116 นางสาวกนกกาญจน์ กุลโพนเมือง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
96 61010117 นางสาวกนกวรรณ โมกไธสง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
97 61010118 นางสาวกมลรัตน์ จันทร์คำลอย- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
98 61010119 นางสาวกสินา ทราสารวัตร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
99 61010120 นายกีรติ วัฒน์วันทนา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
100 61010121 นายเกษมสุข ไชยมีอันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
101 61010122 นางสาวคาริน่า พี ตั้งสุวรรณดำรงอันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
102 61010123 นางสาวชุติกาญจน์ เชื้อกุลา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
103 61010125 นางสาวณัฐชญารัตน์ ผิวคำ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
104 61010126 นางสาวณัฐนันท์ พลหาญ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
105 61010127 นายณัฐวัตร สุขสวัสดิ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
106 61010128 นางสาวดรรชนี โนรี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
107 61010129 นางสาวตรีเนตร คำพันธ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
108 61010130 นางสาวตรีสุคนธ์ ดานพงค์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
109 61010131 นางสาวถาวร จารุจิตร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
110 61010132 นางสาวธมลวรรณ จันทเลิศอันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
111 61010133 นางสาวนภัทร มุ่งป่ากลาง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
112 61010135 นางสาวนุจรินทร์ สมใจ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
113 61010137 นางสาวปัญจมา มาตชรา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
114 61010138 นางสาวพิชามญชุ์ ประชุมราศีอันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
115 61010139 นางสาวเพ็ญนภา ชาลำใต้- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
116 61010140 นางสาวแพรพรรณ์ จันทร์แดงอันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
117 61010141 นางสาวณัฐฐานันต์ บุญทศโชติสกุล- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
118 61010142 นางสาวมณฑาทิพย์ เจริญรอด- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
119 61010143 นางสาวมัสยา ชนาราษฎร์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
120 61010144 นางสาวโยษิตา คร่ำกระโทก- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
121 61010145 นางสาวรมย์ธีรา สีหะวงษ์อันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
122 61010147 นางสาววรดา ธีรสกลภาพอันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
123 61010148 นางสาววินิจตรา แซ่โง้ว- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
124 61010149 นางสาวศศิธร หวานขม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
125 61010150 นางสาวศิรภัสสร แสงอ่อนอันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
126 61010151 นางสาวสกุลกาญจน์ ทองวิเศษ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
127 61010152 นางสาวสโรชา ทิพย์ยอแล๊ะ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
128 61010153 นางสาวสุชานาถ ฮูวิชิต- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
129 61010154 นางสาวสุชิตานันท์ อัครพิชยารัชต์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
130 61010155 นางสาวอรุณกมล อนุวงศ์วรเวทย์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
131 61010176 นางสาวกนกวรรณ ชมดง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
132 61010177 นางสาวจารุนันทน์ ภูคำสัน- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
133 61010178 นางสาวฐิติมา กันเวช- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
134 61010179 นางสาวณัฐวรา เนียมโงน- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
135 61010180 นางสาวณัฐสุดา คำภากุล- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
136 61010181 นางสาวพรนภา พรมขันธ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
137 61010182 นางสาวพิลาพร ดอกไม้ไหว- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
138 61010183 นางสาวกนกวรรณ ชวยบุญชุม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
139 61010184 นางสาวกนกวรรณ เซี่ยงหว็อง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
140 61010185 นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์คู่- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
141 61010186 นางสาวกัญญาพัชร ดอนหม้อ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
142 61010187 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์อาหาร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
143 61010188 นางสาวกัญญารัตน์ วิภาสวัสดิ์อันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
144 61010189 นางสาวกัญญารัตน์ หอมหวลอันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
145 61010190 นางสาวกันตนา นาคพร้อมเพชร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
146 61010191 นางสาวขนิษฐา มาตรไตร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
147 61010192 นายคนัสษนันท์ สุขเจริญ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
148 61010193 นางสาวคัมภีรพรรณ ดวงชัยอยู่สุข- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
149 61010194 นายคุณากร เข็มท้าว- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
150 61010195 นายฑีฆายุ พลราช- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
151 61010197 นางสาวณัฐธิดา เศรษฐเจริญกุล- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
152 61010198 นางสาวณัฐพร ฝาชัยภูมิ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
153 61010199 นางสาวณิชกุล ไข่มุกข์อันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
154 61010200 นางสาวธนาภา แก้วผิวอันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
155 61010201 นางสาวธัญญาลักษณ์ โยธิไกร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
156 61010202 นางสาวนภกุล จันทรานุวงศ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
157 61010203 นางสาวนภนันท สุทธิสนธิ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
158 61010204 นางสาวนภาฉาย แก้วพิกุล- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
159 61010205 นางสาวนัทธมน หงษ์ทอง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
160 61010206 นางสาวนิชานาถ ปิ่นประดับ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
161 61010207 นางสาวนิภาภรณ์ ไทรม่วง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
162 61010208 นางสาวประวีพา เหล่าลุมพุก- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
163 61010209 นางสาวปิยะวรรณ คำแก้วอันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
164 61010210 นายปุญญาพัฒน์ ลาสระคู- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
165 61010211 นางสาวพรนภา โสลา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
166 61010212 นางสาวพัดชา เทพวงษ์ศาอันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
167 61010213 นางสาวพิชามญชุ์ คล้ายวงษ์อันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
168 61010214 นางสาวภัคจิรา พวงทอง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
169 61010215 นางสาวภัทราริณีย์ ฉินสูงเนิน- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
170 61010216 นางสาวมณีรัตน์ บุตรโคตร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
171 61010217 นางสาวมินตรา ทัดแช้ม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
172 61010218 นางสาวรติยาภรณ์ จันทร์สร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
173 61010219 นางสาวรินทร์นภา มาชัยภูมิ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
174 61010222 นางสาววรรณกานต์ นามวัน- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
175 61010223 นางสาววิภาวรรณ มาลาสายอันดับ 1 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
176 61010224 นางสาววิลาวัลย์ แสงอาวุธ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
177 61010225 นางสาวศศิวิมล แผนทอง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
178 61010227 นายสรชัช พรหมแก้ว- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
179 61010228 นางสาวสโรชา อ่อนเปล- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
180 61010229 นางสาวสุชิลา แสงสุธรรม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
181 61010230 นางสาวสุดารัตน์ คงสินเจริญชัย- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
182 61010231 นางสาวสุทิพย์ สิงห์ชู- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
183 61010232 นางสาวสุธิดา ชนะศึก- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
184 61010233 นางสาวสุภรัตน์ เสนาจันทร์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
185 61010234 นางสาวสุภาภรณ์ ด้วงปลี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
186 61010235 นางสาวอนงค์นุช ทวนประชุม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
187 61010236 นางสาวอรัญญา ดาวเรือง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
188 61010237 นางสาวอัญชญา ญานผุดอันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
189 61010238 นางสาวอารียา สุขสิงห์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
190 61010239 นางสาวอารีรัตน์ ศิริสุภะ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
191 61010265 นางสาวเกวลิน สนสุพรรณ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
192 61010266 นางสาวจินดาพร นุชสำอางค์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
193 61010267 นางสาวจุฑาทิพย์ เอกเอี่ยม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
194 61010268 นางสาวจุฑามาส อุประ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
195 61010270 นางสาวฉัตรวรรณ วะรินทร์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
196 61010271 นางสาวฐิติพร คำวิจารณ์- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
197 61010273 นางสาวณัฐมาพร กาเส็มส๊ะ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
198 61010274 นางสาวธนารัตน์ ละพรมมา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
199 61010275 นางสาวธันย์ชนก ลีบาง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
200 61010276 นางสาวนนทพร ศาลางาม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
201 61010279 นางสาวนิลปัทม์ เหล่าศรี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
202 61010280 นางสาวนิลาวรรณ ธิศรี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
203 61010281 นางสาวบุษยรัตน์ สิงห์ทอง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
204 61010283 นางสาวพรชิตา พาเภา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
205 61010284 นางสาวพรทิกาญจน์ แก่นเกษม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
206 61010286 นางสาวพลอยน้ำผึ้ง แพรศิริ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
207 61010287 นางสาวพัชริดา ดาบชัย- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
208 61010288 นางสาวพัณนิตา พรมหากุล- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
209 61010289 นางสาวพีรดา โพธิจักร- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
210 61010290 นางสาวมธุชลณ์ ผายทองอันดับ 2 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
211 61010292 นางสาวมารศรี จันทราช- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
212 61010293 นางสาวมีนตา เครือแส- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
213 61010294 นางสาวเมธาดา พัฒนคูหะ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
214 61010295 นางสาวยุธิดา สมคำ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
215 61010296 นางสาวรัตนาวดี หนองยาง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
216 61010297 นางสาวรุ่งนภา เครือบุตรดา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
217 61010299 นางสาวศรัญญา บุญแย้ม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
218 61010300 นางสาวศรัณย์พร อินยะ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
219 61010301 นางสาวศิญานันท์ ตั้งวิกรัย- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
220 61010303 นางสาวสิริวิมล สิริวัฒนกิจ- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
221 61010304 นางสาวสุกัญญา มูลดี- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
222 61010305 นางสาวสุปรีญา สีหานาม- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
223 61010306 นางสาวสุพิกา เทินทองหลาง- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
224 61010307 นางสาวอภัสรา ชัยหงษา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
225 61010308 นางสาวอภิชญา โนราช- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
226 61010309 นางสาวอัญชลี คำดา- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
227 61010310 นางสาวอาทิตยา อันสีแก้ว- 27 เมษายน 2565 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29