เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60010003 นางสาวสาวิตรี พานทอง- 9 ธันวาคม 2564 อนุมัติ
2 60010005 นางสาวกนกวรรณ แก้วเล็ก- 9 ธันวาคม 2564 อนุมัติ
3 60010016 นางสาวสวรินทร์ บุญศิริ- 9 ธันวาคม 2564 อนุมัติ
4 60010024 นางสาวภัทธีมา พานิชสุข- 9 ธันวาคม 2564 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29