เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60010001 นางสาวจิรนันท์ อินจันทร์สุข-- คาดว่าจะสำเร็จ
2 60010004 นางสาวช่อผกา อุดมศรี-- คาดว่าจะสำเร็จ
3 60010007 นางสาวสิริกาญจน์ ต้นทอง-- คาดว่าจะสำเร็จ
4 60010009 นางสาวพรวรินทร์ สิริติวาศักดิ์-- คาดว่าจะสำเร็จ
5 60010010 นางสาวบัณฑวรรณ จำปาเรือง-- คาดว่าจะสำเร็จ
6 60010011 นางสาวรุ่งนภา สร้อยสนธิ์-- คาดว่าจะสำเร็จ
7 60010012 นางสาวพนิตตา พงศ์จิรา-- คาดว่าจะสำเร็จ
8 60010013 นางสาวจิรัชยา หงษาชาติ-- คาดว่าจะสำเร็จ
9 60010014 นางสาวนันทนา คงสมลาภ-- คาดว่าจะสำเร็จ
10 60010017 นางสาวจริญา เจริญมรรค-- คาดว่าจะสำเร็จ
11 60010019 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทพรม-- คาดว่าจะสำเร็จ
12 60010021 นางสาวสาริณี นิลทัย-- คาดว่าจะสำเร็จ
13 60010022 นางสาวรุ่งวิสา แสงทอง-- คาดว่าจะสำเร็จ
14 60010023 นางสาวศุภนิดา สิงห์เสน่ห์-- คาดว่าจะสำเร็จ
15 60010027 นางสาวสุกัญญา ดวงจันทร์แดง-- คาดว่าจะสำเร็จ
16 60010029 นางสาวนิรมล กาญจนอารี-- คาดว่าจะสำเร็จ
17 60010030 นางสาวอนงค์ประภา สว่างอารมย์-- คาดว่าจะสำเร็จ
18 60010034 นางสาวณัฐรภา น้อยสุข-- คาดว่าจะสำเร็จ
19 60010036 นางสาวอริสรา คุณสมบัติ-- คาดว่าจะสำเร็จ
20 60010040 นางสาวทิพรดา สารมิตร-- คาดว่าจะสำเร็จ
21 60010044 นางสาวรุ่งทิวา มะคะโต-- คาดว่าจะสำเร็จ
22 60010047 นางสาวพัชราภรณ์ พชระวรางกูร-- คาดว่าจะสำเร็จ
23 60010048 นางสาวอลิษา พ่อตาแสง-- คาดว่าจะสำเร็จ
24 60010052 นางสาวกัญญารัตน์ หงษ์กลาย-- คาดว่าจะสำเร็จ
25 60010054 นางสาวเกสรี รักความชอบ-- คาดว่าจะสำเร็จ
26 60010056 นางสาวคณิตา แป๊ะหลี-- คาดว่าจะสำเร็จ
27 60010064 นางสาวจิรัฐติกาล รัติเชษฐ-- คาดว่าจะสำเร็จ
28 60010067 นางสาวจุฑามาศ วรรณทาป-- คาดว่าจะสำเร็จ
29 60010070 นางสาวชยาภรณ์ วิบูลยานนท์-- คาดว่าจะสำเร็จ
30 60010073 นางสาวญาณัจฉรา อินผลึก-- คาดว่าจะสำเร็จ
31 60010075 นางสาวฐิติกมล เสาะไธสง-- คาดว่าจะสำเร็จ
32 60010082 นางสาวณิชารีย์ กลิ่นศรี-- คาดว่าจะสำเร็จ
33 60010083 นางสาวดวงกมล พรรณลำเจียก-- คาดว่าจะสำเร็จ
34 60010084 นางสาวดวงกมล ลิ้มภักดี-- คาดว่าจะสำเร็จ
35 60010086 นางสาวตวงรัตน์ ไชยสายัณห์-- คาดว่าจะสำเร็จ
36 60010089 นายธนพิพัฒน์ ธนภัทรไพศาล-- คาดว่าจะสำเร็จ
37 60010096 นางสาวธัญญรัตน์ ฉายงาม-- คาดว่าจะสำเร็จ
38 60010098 นางสาวธัญหทัย สมุทธารักษ์-- คาดว่าจะสำเร็จ
39 60010099 นางสาวนงนภัส ศรหิรัญ-- คาดว่าจะสำเร็จ
40 60010100 นางสาวนนท์ฑญา ถาวงษ์กลาง-- คาดว่าจะสำเร็จ
41 60010104 นางสาวบุษยา ถาวรกิจ-- คาดว่าจะสำเร็จ
42 60010105 นางสาวเบญจภา พรหมสาธร-- คาดว่าจะสำเร็จ
43 60010109 นางสาวปริณดา โสภถา-- คาดว่าจะสำเร็จ
44 60010110 นางสาวปวันลักษณ์ วิเชียรเครือ-- คาดว่าจะสำเร็จ
45 60010111 นางสาวปัทมวรรณ คุณพระรักษา-- คาดว่าจะสำเร็จ
46 60010112 นางสาวปุณยาพร ขจัดภัย-- คาดว่าจะสำเร็จ
47 60010119 นางสาวภคพร จวนงาม-- คาดว่าจะสำเร็จ
48 60010122 นางสาวภัทรียา ทับไทร-- คาดว่าจะสำเร็จ
49 60010125 นางสาวยุวากร สุทโท-- คาดว่าจะสำเร็จ
50 60010131 นางสาวลักษณารีย์ รุ่งเรือง-- คาดว่าจะสำเร็จ
51 60010133 นางสาวลัดดาวรรณ เวียงวัง-- คาดว่าจะสำเร็จ
52 60010135 นางสาววรรณภา สามารถ-- คาดว่าจะสำเร็จ
53 60010137 นางสาววรรณวลี อยู่สอน-- คาดว่าจะสำเร็จ
54 60010140 นางสาววิภาวรรณ คำกายปรง-- คาดว่าจะสำเร็จ
55 60010142 นางสาวศรัณยา นันทพานิช-- คาดว่าจะสำเร็จ
56 60010147 นายศุภวิชญ์ ยอดพรหม-- คาดว่าจะสำเร็จ
57 60010149 นางสาวษีมล ศรีงาม-- คาดว่าจะสำเร็จ
58 60010151 นางสาวสมัญญา ศรีสกุล-- คาดว่าจะสำเร็จ
59 60010153 นางสาวสุกัญญา อินทะสาร-- คาดว่าจะสำเร็จ
60 60010166 นายอัยการ สังข์มงคล-- คาดว่าจะสำเร็จ
61 60010167 นางสาวอาทิตยา วันศร-- คาดว่าจะสำเร็จ
62 60010170 นางสาวอาวิษฎา แก้วมณี-- คาดว่าจะสำเร็จ
63 60010172 MISSSAM BORAMEY-- คาดว่าจะสำเร็จ
64 60010173 MR.VUOTH PHA NITH-- คาดว่าจะสำเร็จ
65 60010174 นางสาวกนกวรรณ กลิ่นสุหร่าย-- คาดว่าจะสำเร็จ
66 60010176 นางสาวกุลณัฐ ยอดสิงห์-- คาดว่าจะสำเร็จ
67 60010177 นางสาวเจนจิรา ศรีสงคราม-- คาดว่าจะสำเร็จ
68 60010178 นางสาวรัตติกาล ยาโล-- คาดว่าจะสำเร็จ
69 60010179 นางสาววิริยา ลาดเหลือ-- คาดว่าจะสำเร็จ
70 60010181 นางสาวณัฐติกาล อารมณ์สวะ-- คาดว่าจะสำเร็จ
71 60010183 นางสาวอริษา บุญพา-- คาดว่าจะสำเร็จ
72 60010272 นางสาวกันยารัตน์ สำลี-- คาดว่าจะสำเร็จ
73 60010273 นางสาวกัลยรัตน์ ผาดไธสง-- คาดว่าจะสำเร็จ
74 60010274 นายกิตติภพ อุณหเมทนีดล-- คาดว่าจะสำเร็จ
75 60010275 นางสาวกุณฑิกา ชุมรัตน์-- คาดว่าจะสำเร็จ
76 60010276 นางสาวกุลปิติ อินทรศรี-- คาดว่าจะสำเร็จ
77 60010277 นางสาวเกวลิน สามารถ-- คาดว่าจะสำเร็จ
78 60010278 นายคฤหาสน์ วงค์ฉายา-- คาดว่าจะสำเร็จ
79 60010279 นายจันทกร จันก้อน-- คาดว่าจะสำเร็จ
80 60010280 นางสาวจันทรรัตน์ เบญญาภาวรนิพิฐ-- คาดว่าจะสำเร็จ
81 60010281 นางสาวจารุวรรณ ภักดีมี-- คาดว่าจะสำเร็จ
82 60010283 นางสาวจุฑามาศ ปรากฏผล-- คาดว่าจะสำเร็จ
83 60010284 นางสาวฉัตรธิดา ทองเพิ่ม-- คาดว่าจะสำเร็จ
84 60010285 นายเฉลิมลาภ บุญมา-- คาดว่าจะสำเร็จ
85 60010286 นางสาวชนิตา ไทรม่วง-- คาดว่าจะสำเร็จ
86 60010289 นายณรงค์ ปินะถา-- คาดว่าจะสำเร็จ
87 60010290 นางสาวณัฐพร พันนุมา-- คาดว่าจะสำเร็จ
88 60010293 นางสาวดาราวดี กันพะนะ-- คาดว่าจะสำเร็จ
89 60010297 นางสาวธนัญญา ตันติวิจิตร-- คาดว่าจะสำเร็จ
90 60010298 นางสาวธนัญญา สุปินะ-- คาดว่าจะสำเร็จ
91 60010299 นางสาวธนาภรณ์ ไพรโต-- คาดว่าจะสำเร็จ
92 60010300 นางสาวธมนวรรณ การินทร์-- คาดว่าจะสำเร็จ
93 60010301 นางสาวธันย์ชนก ทารถ-- คาดว่าจะสำเร็จ
94 60010302 นางสาวธิดารัตน์ อินทะวาส-- คาดว่าจะสำเร็จ
95 60010303 นางสาวธิดารัตน์ อุทัยรัศมี-- คาดว่าจะสำเร็จ
96 60010304 นางสาวธิษณามดี ชูสงค์-- คาดว่าจะสำเร็จ
97 60010305 นางสาวธีร์สุดา พลหงษ์-- คาดว่าจะสำเร็จ
98 60010307 นายนพวรรธน์ อธิโชติธัญเจริญ-- คาดว่าจะสำเร็จ
99 60010308 นางสาวนริศรา แย้มสรวล-- คาดว่าจะสำเร็จ
100 60010310 นางสาวนันท์นภัส อย่างสง่า-- คาดว่าจะสำเร็จ
101 60010311 นางสาวนารีนุช นาคกรี-- คาดว่าจะสำเร็จ
102 60010312 นางสาวนิภาพร ชาวตระการ-- คาดว่าจะสำเร็จ
103 60010313 นางสาวเบญจมาศ ทวิมาตร์-- คาดว่าจะสำเร็จ
104 60010314 นางสาวปัทมา รักอยู่-- คาดว่าจะสำเร็จ
105 60010316 นางสาวพรรณิภา จั่นพา-- คาดว่าจะสำเร็จ
106 60010318 นางสาวพัชรพร ทองประดิษฐ-- คาดว่าจะสำเร็จ
107 60010319 นางสาวพัชราภรณ์ ไลยการ-- คาดว่าจะสำเร็จ
108 60010321 นางสาวเพ็ญศิริ พลภูงา-- คาดว่าจะสำเร็จ
109 60010322 นางสาวฟ้าอนัญญา นภาธรรมสกุล-- คาดว่าจะสำเร็จ
110 60010324 นางสาวภัคธีมา เทียมเมฆา-- คาดว่าจะสำเร็จ
111 60010325 นายภัทราวุธ มูลยะเทพ-- คาดว่าจะสำเร็จ
112 60010326 นางสาวภัสสร สุขแก้ว-- คาดว่าจะสำเร็จ
113 60010327 นางสาวมุทิตา สิงห์แก้ว-- คาดว่าจะสำเร็จ
114 60010328 นางสาววนิดา ธานี-- คาดว่าจะสำเร็จ
115 60010329 นางสาววรรณนิสา พาเมืองรักษ์-- คาดว่าจะสำเร็จ
116 60010330 นางสาววรัญญา แสนศรี-- คาดว่าจะสำเร็จ
117 60010331 นางสาววราภรณ์ วันทะวงษ์-- คาดว่าจะสำเร็จ
118 60010332 นางสาววัชราภรณ์ ตามา-- คาดว่าจะสำเร็จ
119 60010333 นางสาววินิตา มั่นจิตต์-- คาดว่าจะสำเร็จ
120 60010334 นางสาววิรัลพัชร ภากรนาคสัมพันธ์-- คาดว่าจะสำเร็จ
121 60010335 นางสาววิลาสินี หิรัญรัตน์-- คาดว่าจะสำเร็จ
122 60010337 นางสาววิสสุตา สมตระกูล-- คาดว่าจะสำเร็จ
123 60010338 นางสาวศิรินันท์ สำราญ-- คาดว่าจะสำเร็จ
124 60010339 นางสาวศุภรัตน์ สุขมัย-- คาดว่าจะสำเร็จ
125 60010340 นางสาวศุภานิช อิ่นคำ-- คาดว่าจะสำเร็จ
126 60010341 นายสายชล แก้วกันยา-- คาดว่าจะสำเร็จ
127 60010344 นางสาวสุชีวา ลี้ศิริวัฒนกุล-- คาดว่าจะสำเร็จ
128 60010346 นายสุทธิพงษ์ จงสูงเนิน-- คาดว่าจะสำเร็จ
129 60010348 นางสาวสุภาพร นนทะคำจันทร์-- คาดว่าจะสำเร็จ
130 60010349 นางสาวอทิตยา สืบศักดิ์-- คาดว่าจะสำเร็จ
131 60010350 นางสาวอนงค์วรรณ์ ศรีสุข-- คาดว่าจะสำเร็จ
132 60010351 นางสาวอภิชญา พิมพ์น้ำคำ-- คาดว่าจะสำเร็จ
133 60010352 นางสาวอภิญญา รักษาภักดี-- คาดว่าจะสำเร็จ
134 60010353 นางสาวอมรรัตน์ สุภสร-- คาดว่าจะสำเร็จ
135 60010354 นางสาวอรณภา พรหมคำ-- คาดว่าจะสำเร็จ
136 60010356 นางสาวอลิสษา ศาลางาม-- คาดว่าจะสำเร็จ
137 60010358 นางสาวกลอยใจ แสงเจริญ-- คาดว่าจะสำเร็จ
138 60010359 นางสาวกันชิตา เวสา-- คาดว่าจะสำเร็จ
139 60010360 นางสาวขนิษฐา ทุมมาสุด-- คาดว่าจะสำเร็จ
140 60010361 นางสาวชิชญา นาทรัพย์-- คาดว่าจะสำเร็จ
141 60010362 นางสาวปรมาภรณ์ ประจงจิตร-- คาดว่าจะสำเร็จ
142 60010363 นางสาวพรกนก จันทร์แดง-- คาดว่าจะสำเร็จ
143 60010364 นางสาวพัชเรศ มณีเรือง-- คาดว่าจะสำเร็จ
144 60010365 นางสาวรัตติกาล ทาแท่งทอง-- คาดว่าจะสำเร็จ
145 60010366 นางสาวศุภิสรา แสนบล-- คาดว่าจะสำเร็จ
146 60010367 นางสาวอภิญญา แสนกล้า-- คาดว่าจะสำเร็จ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29