เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59010027 นางสาวสุนิสา กุลสากล-- รออนุมัติ
2 59010042 นางสาวกัญญาพัชร เรศสุข-- รออนุมัติ
3 59010053 นางสาวจิราพร เต็งศิริ-- รออนุมัติ
4 59010062 นางสาวเจนจิรา วรรณชู-- รออนุมัติ
5 59010167 นางสาวสุวิศรา ภูผาพลอย-- รออนุมัติ
6 59010176 MISSNHEM SONLINA-- รออนุมัติ
7 59010183 นางสาวกมลวรรณ อินธิแสง-- รออนุมัติ
8 59010194 นางสาวชมพูนุช เพ็ญสุทธิชาติบุตร-- รออนุมัติ
9 59010265 นายศุภกร ฟุ่มเฟย-- รออนุมัติ
10 59010287 นายกฤตกนก จันทศร-- รออนุมัติ
11 59010296 นางสาวรัชฎาภรณ์ โพโส-- รออนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29