เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59010007 นางสาวดวงฤดี ศรีไทย-- รออนุมัติ
2 59010008 นางสาวดวงหทัย อยู่ปานอันดับ 2- รออนุมัติ
3 59010010 นางสาวธัญญา จีนคล้าย-- รออนุมัติ
4 59010011 นางสาวธัญญาภรณ์ พึ่งมีอันดับ 2- รออนุมัติ
5 59010014 นางสาวบังอร นามจุมจังอันดับ 2- รออนุมัติ
6 59010016 นางสาวปรีดาภรณ์ ประเสริฐธรรม-- รออนุมัติ
7 59010018 นางสาวเมธิณี พระสว่าง-- รออนุมัติ
8 59010019 นางสาวระพีพรรณ สำราญพันธ์-- รออนุมัติ
9 59010020 นางสาวรุ่งอรุณ ไพเราะห์-- รออนุมัติ
10 59010022 นางสาววรัญญา พงเจริญ-- รออนุมัติ
11 59010028 นางสาวสุมินตรา ทิมา-- รออนุมัติ
12 59010030 นางสาวฐานะดี ส่งทานินทร์-- รออนุมัติ
13 59010033 นางสาววริษฐา หงส์พรรคมนุญอันดับ 2- รออนุมัติ
14 59010035 นางสาวกมลลักษณ์ อุดมสุข-- รออนุมัติ
15 59010043 นางสาวกัญญาวีร์ สุสม-- รออนุมัติ
16 59010044 นางสาวกัลยากร ไพรสาลี-- รออนุมัติ
17 59010047 นางสาวขวัญตา ตาคำอันดับ 2- รออนุมัติ
18 59010048 นางสาวคณิตา สุเนตรโตอันดับ 2- รออนุมัติ
19 59010050 นางสาวจารุวรรณ บุญธรรม-- รออนุมัติ
20 59010051 นางสาวจารุวรรณ ภูยาฟ้า-- รออนุมัติ
21 59010056 นางสาวจีรนันท์ ชราชิต-- รออนุมัติ
22 59010057 นางสาวจีรภัทร์ ดงแดง-- รออนุมัติ
23 59010058 นางสาวจุฑาทิพย์ บัวแย้ม-- รออนุมัติ
24 59010060 นางสาวจุฑามาศ สินธุ-- รออนุมัติ
25 59010061 นางสาวจุฑารัตน์ เกษมโชติพันธุ์-- รออนุมัติ
26 59010063 นางสาวชญานิศ จิตสม-- รออนุมัติ
27 59010065 นางสาวชนม์นิภา เพชรพยอม-- รออนุมัติ
28 59010067 นางสาวชนากาญจน์ บุญสิทธิ์อันดับ 2- รออนุมัติ
29 59010068 นางสาวชนิตา กิจธุระวาณิช-- รออนุมัติ
30 59010069 นางสาวชมพูนุช พาดีอันดับ 2- รออนุมัติ
31 59010070 นางสาวชลฐิกาญจน์ โพธิ์ทองอันดับ 2- รออนุมัติ
32 59010072 นางสาวฌัชชนก ทองใบ-- รออนุมัติ
33 59010073 นางสาวฌัชฌา ทบแปอันดับ 2- รออนุมัติ
34 59010081 นางสาวดารณี ทองไพจิตร-- รออนุมัติ
35 59010084 นางสาวทิพย์รัตน์ รัตนวิจิตร-- รออนุมัติ
36 59010085 นางสาวทิภาพร ศรีสวัสดิ์-- รออนุมัติ
37 59010087 นางสาวธนภรณ์ ปรางสวรรค์-- รออนุมัติ
38 59010090 นางสาวธัญลักษณ์ ประดับคำ-- รออนุมัติ
39 59010091 นางสาวธัญลักษณ์ รุ่งศิริ-- รออนุมัติ
40 59010092 นางสาวธิติภา วุฒิวุธ-- รออนุมัติ
41 59010093 นางสาวนภัสมน ฤกษ์ศิริ-- รออนุมัติ
42 59010094 นางสาวนฤมล งามพร้อม-- รออนุมัติ
43 59010097 นางสาวน้ำผึ้ง ปลายแดง-- รออนุมัติ
44 59010098 นางสาวนุสบา สุวรรณพืชน์-- รออนุมัติ
45 59010100 นางสาวเนติมา หนูมา-- รออนุมัติ
46 59010101 นางสาวเบญจวรรณ นุชมา-- รออนุมัติ
47 59010102 นางสาวปทุมทิพย์ พุทธรักษา-- รออนุมัติ
48 59010106 นางสาวปรวรรณ ร่มโพธิ์ชีอันดับ 2- รออนุมัติ
49 59010107 นางสาวปริณดา ประดับสุขอันดับ 2- รออนุมัติ
50 59010108 นางสาวปริยวรรณ ธารสันต์-- รออนุมัติ
51 59010110 นางสาวปรียาภรณ์ ตั้งมั่น-- รออนุมัติ
52 59010111 นางสาวปิญชาน์ ด่านอุดม-- รออนุมัติ
53 59010113 นางสาวพรนภา พวงสุนทร-- รออนุมัติ
54 59010117 นางสาวเพ็ญพิชชา ตองอบ-- รออนุมัติ
55 59010123 นางสาวภัทรวดี สติคราม-- รออนุมัติ
56 59010126 นางสาวภาณุมาส คชรินทร์-- รออนุมัติ
57 59010127 นางสาวภานุมาส เล็กศิริอันดับ 2- รออนุมัติ
58 59010128 นางสาวภาวิณี บำรุงกิจ-- รออนุมัติ
59 59010130 นางสาวมัลลิกา ศิลปชัยอันดับ 2- รออนุมัติ
60 59010133 นางสาวมาริสา ลาภเพิ่มทรัพย์อันดับ 2- รออนุมัติ
61 59010134 นางสาวมาลิสา ศิลปชัยอันดับ 2- รออนุมัติ
62 59010136 นางสาวโยษิตา ค้าผล-- รออนุมัติ
63 59010137 นางสาวรติรส ศรีกุล-- รออนุมัติ
64 59010139 นางสาวรัชฎาภรณ์ อินทร์นอก-- รออนุมัติ
65 59010141 นางสาวรัติพร ลาวัง-- รออนุมัติ
66 59010143 นางสาวรุ่งเรือง เจริญเขต-- รออนุมัติ
67 59010145 นางสาววรรณษา สุวรรณคช-- รออนุมัติ
68 59010146 นางสาววริศรา ไชยเคน-- รออนุมัติ
69 59010147 นางสาววัชรภรณ์ เกตุแก้ว-- รออนุมัติ
70 59010148 นางสาววัชราภรณ์ เทียงภักดิ์-- รออนุมัติ
71 59010149 นางสาววิชุดา เดชพรม-- รออนุมัติ
72 59010152 นางสาวศศิธร อุ่นคำศรี-- รออนุมัติ
73 59010153 นางสาวศุภนิดา บำเพ็ญแพทย์อันดับ 2- รออนุมัติ
74 59010156 นางสาวสายฝน ขุมทรัพย์-- รออนุมัติ
75 59010160 นางสาวสุธินี กล่อมเกลาอันดับ 2- รออนุมัติ
76 59010162 นางสาวสุภาวรรณ เหรียญพี้-- รออนุมัติ
77 59010164 นางสาวสุริยาพร สอนนุช-- รออนุมัติ
78 59010165 นางสาวสุวพิชชา สุทธิวารี-- รออนุมัติ
79 59010175 นางสาวอิสสริยา ทองใบ-- รออนุมัติ
80 59010177 MISSUM SREYNITH-- รออนุมัติ
81 59010178 นางสาวกชกร เกตุชาติ-- รออนุมัติ
82 59010179 นางสาวกชกร อุ่นสุนทรพิทักษ์-- รออนุมัติ
83 59010181 นางสาวกนกลัดดา พรหมมานพ-- รออนุมัติ
84 59010182 นางสาวกมลรัตน์ คำเอี่ยม-- รออนุมัติ
85 59010187 นางสาวจรรยมณฑน์ นามอุตวงษ์-- รออนุมัติ
86 59010189 นางสาวจิรัฐิติกาล เลิศวัชรวงศ์-- รออนุมัติ
87 59010190 นางสาวจิราภา สิงห์ตันอันดับ 1- รออนุมัติ
88 59010191 นางสาวจีราพัชร วารี-- รออนุมัติ
89 59010192 นางสาวชนากานต์ แก้วแหยม-- รออนุมัติ
90 59010193 นางสาวชนาภา นิลวิเวก-- รออนุมัติ
91 59010195 นางสาวชยาภรณ์ สีดาว-- รออนุมัติ
92 59010196 นางสาวชลดา จันทร์อยู่จริง-- รออนุมัติ
93 59010198 นางสาวชลธิชา ฝ่ายกระโทก-- รออนุมัติ
94 59010199 นางสาวชลิญญา เหลาแก้ว-- รออนุมัติ
95 59010200 นางสาวชลิตา แดงดา-- รออนุมัติ
96 59010201 นางสาวชาลินี ศักดิ์ศรีวัน-- รออนุมัติ
97 59010202 นางสาวญาณิศา สาริกา-- รออนุมัติ
98 59010203 นางสาวฐิติมา โงนชารี-- รออนุมัติ
99 59010204 นางสาวฐิติรจิต คำแก้วอันดับ 2- รออนุมัติ
100 59010206 นางสาวณัชชา ตันติโนอันดับ 2- รออนุมัติ
101 59010208 นางสาวณัฐมล นรศาสตร์-- รออนุมัติ
102 59010209 นางสาวณัฐวรรณ ประเสริฐประศาสน์-- รออนุมัติ
103 59010210 นางสาวดนยา ศรีเดโชชัย-- รออนุมัติ
104 59010211 นางสาวเด่นนภา ผาจันทร์-- รออนุมัติ
105 59010212 นางสาวทัตพิชา แน่นอุดรอันดับ 2- รออนุมัติ
106 59010213 นางสาวธัญญารักษ์ กุลโพนเมือง-- รออนุมัติ
107 59010215 นางสาวนภสร แก้วปานกัน-- รออนุมัติ
108 59010217 นางสาวนลินี กลิ่นจันทน์-- รออนุมัติ
109 59010218 นายนัฐนนท์ หิรัญพันธ์-- รออนุมัติ
110 59010219 นางสาวนันทฉัตร แสงทอง-- รออนุมัติ
111 59010220 นางสาวนันท์ธิดา เตชสิรีไชยรัต-- รออนุมัติ
112 59010221 นางสาวนัยน์ปพร อเนกพิชญ์สิทธิ์-- รออนุมัติ
113 59010222 นางสาวนัสรอห์ ประธานกุล-- รออนุมัติ
114 59010223 นางสาวนิตยา ชื่นอารมณ์-- รออนุมัติ
115 59010224 นางสาวเบญจมาศ ศรีโคตร-- รออนุมัติ
116 59010226 นางสาวปทิตตา จั่นเพชร-- รออนุมัติ
117 59010227 นางสาวปทุมพร ยิ้มละมัย-- รออนุมัติ
118 59010228 นางสาวปภาวรินท์ แดงโชติ-- รออนุมัติ
119 59010229 นางสาวปริฉัตร แก้วก้อน-- รออนุมัติ
120 59010230 นางสาวปลายฝน โคตรชัย-- รออนุมัติ
121 59010231 นางสาวปิยะพร ภูต้องใจอันดับ 2- รออนุมัติ
122 59010232 นางสาวปิยะภรณ์ กินยืน-- รออนุมัติ
123 59010233 นายพงษ์พัฒน์ บุญล้อม-- รออนุมัติ
124 59010234 นางสาวพรนัชชา สายวงค์-- รออนุมัติ
125 59010236 นางสาวพรสวรรค์ บุตรศรีภูมิอันดับ 1- รออนุมัติ
126 59010237 นายพัชรพงศ์ โพธิ์พระรส-- รออนุมัติ
127 59010238 นางสาวพัทธนันท์ อมรชัยสุวรรณอันดับ 2- รออนุมัติ
128 59010240 นางสาวพิชญา สวัสดิวงษ์-- รออนุมัติ
129 59010241 นายพิชญาภรณ์ จันทะเหล็ก-- รออนุมัติ
130 59010242 นางสาวพิมพลอย จันทร์อิ่นตา-- รออนุมัติ
131 59010243 นางสาวฟิรดาวส์ อับดุลรานีอันดับ 2- รออนุมัติ
132 59010244 นางสาวภัทราพร โฉมแผลงอันดับ 2- รออนุมัติ
133 59010245 นางสาวภัทราวดี ขำพันธ์อันดับ 1- รออนุมัติ
134 59010246 นางสาวภาวิตา กรัตพงษ์อันดับ 2- รออนุมัติ
135 59010248 นางสาวมัตติกา ชอบมีอันดับ 2- รออนุมัติ
136 59010249 นางสาวมัลลิกา ธาราภูมิ-- รออนุมัติ
137 59010250 นางสาวมัลวิกา ภายชิด-- รออนุมัติ
138 59010251 นางสาวยุภาพร วอนรัมย์-- รออนุมัติ
139 59010252 นายรณกฤต ผ่องแผ้ว-- รออนุมัติ
140 59010253 นางสาวรพีพรรณ วงท้าว-- รออนุมัติ
141 59010254 นางสาวรสา อุดมพันธ์อันดับ 1- รออนุมัติ
142 59010255 นางสาวรังสิมา ศรีวงษ์หัด-- รออนุมัติ
143 59010256 นางสาวรัตนาภรณ์ เจนใจอันดับ 2- รออนุมัติ
144 59010258 นายวชิรวิทย์ ดาวเรือง-- รออนุมัติ
145 59010260 นางสาววาริณี พรมมาพงษ์-- รออนุมัติ
146 59010263 นางสาวศศินา เกตุเงิน-- รออนุมัติ
147 59010264 นางสาวศิริรัตน์ บุตกาด-- รออนุมัติ
148 59010266 นางสาวศุภกานต์ อย่างสง่าอันดับ 2- รออนุมัติ
149 59010267 นางสาวศุภลักษณ์ ศรีฤาชา-- รออนุมัติ
150 59010268 นางสาวศุภาพิชญ์ เชื้อจันทร์-- รออนุมัติ
151 59010269 นายสมศักดิ์ นิลพร้อมอันดับ 2- รออนุมัติ
152 59010270 นางสาวสาธิตา มงคลคลี-- รออนุมัติ
153 59010271 นายสิทธิชัย รุ่งเรืองอันดับ 2- รออนุมัติ
154 59010272 นางสาวสิริญาพร จำนองกาญจนะ-- รออนุมัติ
155 59010273 นางสาวสุคนธิ์ทิพย์ ทรายทองวัฒนา-- รออนุมัติ
156 59010274 นางสาวสุดารัตน์ กรานวงษ์-- รออนุมัติ
157 59010275 นายสุทิน ชาลี-- รออนุมัติ
158 59010276 นางสาวสุธิดา เจ๊ะเอเลาะอันดับ 2- รออนุมัติ
159 59010277 นางสาวสุรัญชนา สงวนศักดิ์-- รออนุมัติ
160 59010278 นางสาวสุรัตนาภรณ์ ธูปทอง-- รออนุมัติ
161 59010280 นางสาวเสาร์ทิพย์ เก่งท่องไพรอันดับ 2- รออนุมัติ
162 59010281 นางสาวอโณทัย โพธิน-- รออนุมัติ
163 59010283 นางสาวอภิรดี พลีขันธ์อันดับ 2- รออนุมัติ
164 59010284 นางสาวอรณิชา แซ่โง้ว-- รออนุมัติ
165 59010285 นางสาวอาลิษา ศรีษะนาราช-- รออนุมัติ
166 59010286 นางสาวอุษา มีแก้ว-- รออนุมัติ
167 59010288 นางสาวจิตติมา มาสูงเนิน-- รออนุมัติ
168 59010290 นางสาวณิชาภัทร น้อยพันธ์-- รออนุมัติ
169 59010291 นางสาวบุษกร คัณฑศรี-- รออนุมัติ
170 59010292 นางสาวพรพิมล น้ำรักษ์-- รออนุมัติ
171 59010295 นางสาวพัชรี พิมพ์อรัญ-- รออนุมัติ
172 59010297 นางสาววรรณพร บุญเต็ม-- รออนุมัติ
173 59010298 นางสาวสิริยา สืบสุนทร-- รออนุมัติ
174 59010299 นางสาวสุดารัตน์ สุยะราษฎร์-- รออนุมัติ
175 59010300 นางสาวสุมลทา รุ่งไธสงค์-- รออนุมัติ
176 59010302 นางสาวชนม์ชนก ก้านบัว-- รออนุมัติ
177 59010303 นางสาวเบญจมาศ นันทะโสภา-- รออนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29