เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59010027 นางสาวสุนิสา กุลสากล- 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
2 59010042 นางสาวกัญญาพัชร เรศสุข- 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
3 59010053 นางสาวจิราพร เต็งศิริ- 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
4 59010062 นางสาวเจนจิรา วรรณชู- 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
5 59010167 นางสาวสุวิศรา ภูผาพลอย- 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
6 59010176 MISSNHEM SONLINA- 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
7 59010183 นางสาวกมลวรรณ อินธิแสง- 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
8 59010194 นางสาวชมพูนุช เพ็ญสุทธิชาติบุตร- 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
9 59010265 นายศุภกร ฟุ่มเฟย- 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
10 59010287 นายกฤตกนก จันทศร- 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
11 59010296 นางสาวรัชฎาภรณ์ โพโส- 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29