เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59010007 นางสาวดวงฤดี ศรีไทย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
2 59010008 นางสาวดวงหทัย อยู่ปานอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
3 59010010 นางสาวธัญญา จีนคล้าย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
4 59010011 นางสาวธัญญาภรณ์ พึ่งมีอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
5 59010014 นางสาวบังอร นามจุมจังอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
6 59010016 นางสาวปรีดาภรณ์ ประเสริฐธรรม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
7 59010018 นางสาวเมธิณี พระสว่าง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
8 59010019 นางสาวระพีพรรณ สำราญพันธ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
9 59010020 นางสาวรุ่งอรุณ ไพเราะห์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
10 59010022 นางสาววรัญญา พงเจริญ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
11 59010028 นางสาวสุมินตรา ทิมา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
12 59010030 นางสาวฐานะดี ส่งทานินทร์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
13 59010033 นางสาววริษฐา หงส์พรรคมนุญอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
14 59010035 นางสาวกมลลักษณ์ อุดมสุข- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
15 59010043 นางสาวกัญญาวีร์ สุสม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
16 59010044 นางสาวกัลยากร ไพรสาลี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
17 59010047 นางสาวขวัญตา ตาคำอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
18 59010048 นางสาวคณิตา สุเนตรโตอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
19 59010050 นางสาวจารุวรรณ บุญธรรม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
20 59010051 นางสาวจารุวรรณ ภูยาฟ้า- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
21 59010056 นางสาวจีรนันท์ ชราชิต- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
22 59010057 นางสาวจีรภัทร์ ดงแดง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
23 59010058 นางสาวจุฑาทิพย์ บัวแย้ม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
24 59010060 นางสาวจุฑามาศ สินธุ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
25 59010061 นางสาวจุฑารัตน์ เกษมโชติพันธุ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
26 59010063 นางสาวชญานิศ จิตสม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
27 59010065 นางสาวชนม์นิภา เพชรพยอม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
28 59010067 นางสาวชนากาญจน์ บุญสิทธิ์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
29 59010068 นางสาวชนิตา กิจธุระวาณิช- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
30 59010069 นางสาวชมพูนุช พาดีอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
31 59010070 นางสาวชลฐิกาญจน์ โพธิ์ทองอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
32 59010072 นางสาวฌัชชนก ทองใบ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
33 59010073 นางสาวฌัชฌา ทบแปอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
34 59010081 นางสาวดารณี ทองไพจิตร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
35 59010084 นางสาวทิพย์รัตน์ รัตนวิจิตร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
36 59010085 นางสาวทิภาพร ศรีสวัสดิ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
37 59010087 นางสาวธนภรณ์ ปรางสวรรค์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
38 59010090 นางสาวธัญลักษณ์ ประดับคำ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
39 59010091 นางสาวธัญลักษณ์ รุ่งศิริ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
40 59010092 นางสาวธิติภา วุฒิวุธ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
41 59010093 นางสาวนภัสมน ฤกษ์ศิริ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
42 59010094 นางสาวนฤมล งามพร้อม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
43 59010097 นางสาวน้ำผึ้ง ปลายแดง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
44 59010098 นางสาวนุสบา สุวรรณพืชน์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
45 59010100 นางสาวเนติมา หนูมา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
46 59010101 นางสาวเบญจวรรณ นุชมา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
47 59010102 นางสาวปทุมทิพย์ พุทธรักษา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
48 59010106 นางสาวปรวรรณ ร่มโพธิ์ชีอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
49 59010107 นางสาวปริณดา ประดับสุขอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
50 59010108 นางสาวปริยวรรณ ธารสันต์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
51 59010110 นางสาวปรียาภรณ์ ตั้งมั่น- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
52 59010111 นางสาวปิญชาน์ ด่านอุดม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
53 59010113 นางสาวพรนภา พวงสุนทร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
54 59010117 นางสาวเพ็ญพิชชา ตองอบ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
55 59010123 นางสาวภัทรวดี สติคราม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
56 59010126 นางสาวภาณุมาส คชรินทร์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
57 59010127 นางสาวภานุมาส เล็กศิริอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
58 59010128 นางสาวภาวิณี บำรุงกิจ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
59 59010130 นางสาวมัลลิกา ศิลปชัยอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
60 59010133 นางสาวมาริสา ลาภเพิ่มทรัพย์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
61 59010134 นางสาวมาลิสา ศิลปชัยอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
62 59010136 นางสาวโยษิตา ค้าผล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
63 59010137 นางสาวรติรส ศรีกุล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
64 59010139 นางสาวรัชฎาภรณ์ อินทร์นอก- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
65 59010141 นางสาวรัติพร ลาวัง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
66 59010143 นางสาวรุ่งเรือง เจริญเขต- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
67 59010145 นางสาววรรณษา สุวรรณคช- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
68 59010146 นางสาววริศรา ไชยเคน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
69 59010147 นางสาววัชรภรณ์ เกตุแก้ว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
70 59010148 นางสาววัชราภรณ์ เทียงภักดิ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
71 59010149 นางสาววิชุดา เดชพรม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
72 59010152 นางสาวศศิธร อุ่นคำศรี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
73 59010153 นางสาวศุภนิดา บำเพ็ญแพทย์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
74 59010156 นางสาวสายฝน ขุมทรัพย์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
75 59010160 นางสาวสุธินี กล่อมเกลาอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
76 59010162 นางสาวสุภาวรรณ เหรียญพี้- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
77 59010164 นางสาวสุริยาพร สอนนุช- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
78 59010165 นางสาวสุวพิชชา สุทธิวารี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
79 59010175 นางสาวอิสสริยา ทองใบ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
80 59010177 MISSUM SREYNITH- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
81 59010178 นางสาวกชกร เกตุชาติ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
82 59010179 นางสาวกชกร อุ่นสุนทรพิทักษ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
83 59010181 นางสาวกนกลัดดา พรหมมานพ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
84 59010182 นางสาวกมลรัตน์ คำเอี่ยม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
85 59010187 นางสาวจรรยมณฑน์ นามอุตวงษ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
86 59010189 นางสาวจิรัฐิติกาล เลิศวัชรวงศ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
87 59010190 นางสาวจิราภา สิงห์ตันอันดับ 1 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
88 59010191 นางสาวจีราพัชร วารี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
89 59010192 นางสาวชนากานต์ แก้วแหยม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
90 59010193 นางสาวชนาภา นิลวิเวก- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
91 59010195 นางสาวชยาภรณ์ สีดาว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
92 59010196 นางสาวชลดา จันทร์อยู่จริง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
93 59010198 นางสาวชลธิชา ฝ่ายกระโทก- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
94 59010199 นางสาวชลิญญา เหลาแก้ว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
95 59010200 นางสาวชลิตา แดงดา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
96 59010201 นางสาวชาลินี ศักดิ์ศรีวัน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
97 59010202 นางสาวญาณิศา สาริกา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
98 59010203 นางสาวฐิติมา โงนชารี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
99 59010204 นางสาวฐิติรจิต คำแก้วอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
100 59010206 นางสาวณัชชา ตันติโนอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
101 59010208 นางสาวณัฐมล นรศาสตร์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
102 59010209 นางสาวณัฐวรรณ ประเสริฐประศาสน์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
103 59010210 นางสาวดนยา ศรีเดโชชัย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
104 59010211 นางสาวเด่นนภา ผาจันทร์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
105 59010212 นางสาวทัตพิชา แน่นอุดรอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
106 59010213 นางสาวธัญญารักษ์ กุลโพนเมือง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
107 59010215 นางสาวนภสร แก้วปานกัน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
108 59010217 นางสาวนลินี กลิ่นจันทน์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
109 59010218 นายนัฐนนท์ หิรัญพันธ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
110 59010219 นางสาวนันทฉัตร แสงทอง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
111 59010220 นางสาวนันท์ธิดา เตชสิรีไชยรัต- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
112 59010221 นางสาวนัยน์ปพร อเนกพิชญ์สิทธิ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
113 59010222 นางสาวนัสรอห์ ประธานกุล- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
114 59010223 นางสาวนิตยา ชื่นอารมณ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
115 59010224 นางสาวเบญจมาศ ศรีโคตร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
116 59010226 นางสาวปทิตตา จั่นเพชร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
117 59010227 นางสาวปทุมพร ยิ้มละมัย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
118 59010228 นางสาวปภาวรินท์ แดงโชติ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
119 59010229 นางสาวปริฉัตร แก้วก้อน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
120 59010230 นางสาวปลายฝน โคตรชัย- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
121 59010231 นางสาวปิยะพร ภูต้องใจอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
122 59010232 นางสาวปิยะภรณ์ กินยืน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
123 59010233 นายพงษ์พัฒน์ บุญล้อม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
124 59010234 นางสาวพรนัชชา สายวงค์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
125 59010236 นางสาวพรสวรรค์ บุตรศรีภูมิอันดับ 1 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
126 59010237 นายพัชรพงศ์ โพธิ์พระรส- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
127 59010238 นางสาวพัทธนันท์ อมรชัยสุวรรณอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
128 59010240 นางสาวพิชญา สวัสดิวงษ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
129 59010241 นายพิชญาภรณ์ จันทะเหล็ก- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
130 59010242 นางสาวพิมพลอย จันทร์อิ่นตา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
131 59010243 นางสาวฟิรดาวส์ อับดุลรานีอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
132 59010244 นางสาวภัทราพร โฉมแผลงอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
133 59010245 นางสาวภัทราวดี ขำพันธ์อันดับ 1 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
134 59010246 นางสาวภาวิตา กรัตพงษ์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
135 59010248 นางสาวมัตติกา ชอบมีอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
136 59010249 นางสาวมัลลิกา ธาราภูมิ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
137 59010250 นางสาวมัลวิกา ภายชิด- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
138 59010251 นางสาวยุภาพร วอนรัมย์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
139 59010252 นายรณกฤต ผ่องแผ้ว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
140 59010253 นางสาวรพีพรรณ วงท้าว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
141 59010254 นางสาวรสา อุดมพันธ์อันดับ 1 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
142 59010255 นางสาวรังสิมา ศรีวงษ์หัด- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
143 59010256 นางสาวรัตนาภรณ์ เจนใจอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
144 59010258 นายวชิรวิทย์ ดาวเรือง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
145 59010260 นางสาววาริณี พรมมาพงษ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
146 59010263 นางสาวศศินา เกตุเงิน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
147 59010264 นางสาวศิริรัตน์ บุตกาด- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
148 59010266 นางสาวศุภกานต์ อย่างสง่าอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
149 59010267 นางสาวศุภลักษณ์ ศรีฤาชา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
150 59010268 นางสาวศุภาพิชญ์ เชื้อจันทร์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
151 59010269 นายสมศักดิ์ นิลพร้อมอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
152 59010270 นางสาวสาธิตา มงคลคลี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
153 59010271 นายสิทธิชัย รุ่งเรืองอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
154 59010272 นางสาวสิริญาพร จำนองกาญจนะ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
155 59010273 นางสาวสุคนธิ์ทิพย์ ทรายทองวัฒนา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
156 59010274 นางสาวสุดารัตน์ กรานวงษ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
157 59010275 นายสุทิน ชาลี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
158 59010276 นางสาวสุธิดา เจ๊ะเอเลาะอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
159 59010277 นางสาวสุรัญชนา สงวนศักดิ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
160 59010278 นางสาวสุรัตนาภรณ์ ธูปทอง- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
161 59010280 นางสาวเสาร์ทิพย์ เก่งท่องไพรอันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
162 59010281 นางสาวอโณทัย โพธิน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
163 59010283 นางสาวอภิรดี พลีขันธ์อันดับ 2 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
164 59010284 นางสาวอรณิชา แซ่โง้ว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
165 59010285 นางสาวอาลิษา ศรีษะนาราช- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
166 59010286 นางสาวอุษา มีแก้ว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
167 59010288 นางสาวจิตติมา มาสูงเนิน- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
168 59010290 นางสาวณิชาภัทร น้อยพันธ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
169 59010291 นางสาวบุษกร คัณฑศรี- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
170 59010292 นางสาวพรพิมล น้ำรักษ์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
171 59010295 นางสาวพัชรี พิมพ์อรัญ- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
172 59010297 นางสาววรรณพร บุญเต็ม- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
173 59010298 นางสาวสิริยา สืบสุนทร- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
174 59010299 นางสาวสุดารัตน์ สุยะราษฎร์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
175 59010300 นางสาวสุมลทา รุ่งไธสงค์- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
176 59010302 นางสาวชนม์ชนก ก้านบัว- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ
177 59010303 นางสาวเบญจมาศ นันทะโสภา- 24 เมษายน 2563 อนุมัติ




  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29