เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58010069 นางสาวณัชชา ภาลีขันธ- 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
2 58010096 นางสาวรักษ์ศิริ กงแก้ว- 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
3 58010124 นางสาวฉัตรแก้ว เปรื่องวิชา- 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
4 58010131 นางสาววีรภา อุ่นแก้ว- 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
5 58010136 นางสาวสุพิชชา หล้าเสน่ห์- 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
6 58010152 นางสาวจิราวรรณ หนูเข็ม- 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
7 58010215 นางสาวแพรวพลอย แสงเดช- 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
8 58010216 นางสาวภรณ์ธิดา ฉายแสงดี- 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
9 58010239 นางสาวศันสนีย์ สว่างแสง- 14 สิงหาคม 2562 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29