เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56010256 นางสาวทักษพร โอ้ะบ้านตม- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
2 57010049 นางสาวไอรดาร์ ทรัพย์ไทย- 14 มิถุนายน 2562 อนุมัติ
3 57010390 นางสาวชมัยพร สนเจริญ- 14 มิถุนายน 2562 อนุมัติ
4 57010398 นางสาวศิริประภา นาชิต- 29 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
5 58010001 นางสาวกมลชนก เวียงอินทร์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
6 58010004 นางสาวกิติมาภรณ์ บุญลอย- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
7 58010005 นายกิติศักดิ์ คู่กระสังข์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
8 58010007 นางสาวกุลธิดา วาพันสุ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
9 58010008 นางสาวกุลยา วาพันสุอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
10 58010009 นางสาวจันทมณี ฉัตรเงิน- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
11 58010010 นางสาวจิตราพร ตรีผล- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
12 58010011 นางสาวจิราภา สินศิริ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
13 58010012 นางสาวชณัทสา ขันโท- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
14 58010015 นางสาวณัชฐิชา วงศ์กำภู- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
15 58010016 นางสาวณัฐชยา ปานแดง- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
16 58010018 นางสาวทอฝัน บัวคำ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
17 58010019 นางสาวธนาพร รักศรีอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
18 58010020 นางสาวนงนภัส เงินพรัก- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
19 58010021 นางสาวนภาพร แก่นแก้ว- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
20 58010022 นางสาวนวียา ธรรมดีอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
21 58010023 นางสาวนิภาวรรณ หมู่หมื่นศรี- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
22 58010024 นางสาวปภาวี คำภาอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
23 58010025 นางสาวพรทิพย์ ฉ่ำจิตร- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
24 58010026 นางสาวพรรณทิพา พรมศรี- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
25 58010027 นางสาวเพชรไพลิน เจริญวงค์อันดับ 1 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
26 58010031 นางสาวลลิตา ด้วงเงินอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
27 58010032 นางสาววดาพร หวังจิตร์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
28 58010033 นางสาววรดา เวชสุภาพงษ์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
29 58010036 นางสาววันวิสา ใจดีเย็น- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
30 58010040 นางสาวศุพัฒน์ชา ระมั่งทอง- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
31 58010041 นางสาวสุกัญญา แสนประเสริฐ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
32 58010044 นางสาวอรวรรณ จันทเสนอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
33 58010045 นางสาวอัจฉรา ตุมแม้น- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
34 58010046 นางสาวอารีรัตน์ จันทเสนอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
35 58010049 นางสาวภัคจิรา จันทวงษ์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
36 58010050 นางสาวสตรีรัตน์ ชื่นชอบ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
37 58010051 นางสาวกนกวรรณ หน่ายมี- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
38 58010053 นางสาวกวินทรา สุขรัตน์อมรกุล- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
39 58010055 นางสาวกาญจนา วงศ์ทรัพย์ศิริ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
40 58010057 นางสาวเกตน์สิรี แก่นจันทร์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
41 58010059 นางสาวฉัตรกมล เพ็งจันทร์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
42 58010060 นางสาวชญาดา แข็งฤทธิ์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
43 58010067 นางสาวฐิติพร บรรดาศักดิ์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
44 58010075 นางสาวธมลวรรณ สุขจันทร์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
45 58010077 นายนฤพล วงษ์วรรณ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
46 58010078 นางสาวนิชาภา ดีสวัสดิ์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
47 58010081 นางสาวเบญจวรรณ เจริญสุขเสถียรอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
48 58010084 นางสาวปภัสรา ลัดดาโชติอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
49 58010085 นางสาวพนิตตา จันทร์คล้อย- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
50 58010086 นางสาวพรพรหม ตันยะกุล- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
51 58010087 นางสาวพรรณพฤกษ์ วัวลำพองอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
52 58010089 นางสาวพริมรัก ตุ่มศิริ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
53 58010093 นางสาวภณิดา ทรัพย์เรือง- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
54 58010097 นางสาวรัชนิกุล สิงห์รัมย์อันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
55 58010103 นางสาวศศิทรา วงศ์สวัสดิ์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
56 58010104 นางสาวศศิธร คุ้มภัย- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
57 58010105 นางสาวศศิวิมล จารุวัฒน์อันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
58 58010106 นางสาวศิริพร ถี่ป้อม- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
59 58010109 นางสาวสมัชญา เปี่ยมประสาทพร- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
60 58010111 นายสหรัฐ ขำวิไล- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
61 58010112 นางสาวสิธยา กิจการรัฐบุตรอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
62 58010114 นางสาวสุปวีณ์ ธนาสายทิพย์กุล- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
63 58010115 นางสาวสุภัตรา ผ่องสอาดอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
64 58010116 นางสาวสุภัสรีญา เกื้อกูลราษฎร์อันดับ 1 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
65 58010118 นางสาวอภิชญา จันทร์ถาวร- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
66 58010120 นางสาวอัญชิสา หนึ่งฤทัยกุล- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
67 58010122 MISSSREYLEAK CHHUM- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
68 58010125 นางสาวทยากร ศรีสังข์อันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
69 58010127 นางสาวนัยนา เกิดแดงบุ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
70 58010128 นางสาวนิธิพร งามบุญช่วย- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
71 58010129 นางสาวพรรณภา ลัดใหม่- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
72 58010130 นางสาวรุ่งทิวา มาระบุตร- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
73 58010132 นางสาวศรัญญา โกเกตุ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
74 58010133 นางสาวสมหทัย ทองมา- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
75 58010134 นางสาวสมิดา คำขจร- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
76 58010135 นางสาวสุธิดา ทิมแสง- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
77 58010138 นางสาวอรทัย สายทอง- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
78 58010139 นางสาวกาญจนาพร ทองอินที- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
79 58010140 นายบูรพา อ่อนน้อม- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
80 58010142 นางสาวกนกวรรณ ชุมเกษียร- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
81 58010143 นางสาวกมลวรรณ ปุงบางกะดี่- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
82 58010145 นางสาวกาญจนาพร เวียงคำอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
83 58010147 นางสาวกิตติรัตน์ เชยจันทร์อันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
84 58010148 นางสาวเกษศิรินทร์ หนุนสุวงค์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
85 58010149 นางสาวเกสรา แอบกระโทก- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
86 58010150 นายจาตุรงค์ เจริญสุข- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
87 58010151 นางสาวจิราภรณ์ โชติเพิ่ม- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
88 58010153 นางสาวจีระวรรณ คงเกตุ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
89 58010155 นางสาวจุฑามาศ ขันเงิน- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
90 58010158 นางสาวเจมส์จิรา จุ้ยสุข- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
91 58010159 นายชนแดน เกตุแก้ว- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
92 58010161 นางสาวชนากานต์ เจือเจริญอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
93 58010163 นายชายญา แจ่มคล้าย- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
94 58010164 นางสาวชิสากัญญ์ หงษ์ทอง- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
95 58010166 นางสาวซาริต้า ชัยประสิทธิ์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
96 58010169 นางสาวฐิติมา เทวัญรัมย์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
97 58010171 นางสาวณัชชา สายบัว- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
98 58010172 นางสาวณัฐกมล เกสราอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
99 58010173 นางสาวณิชาพัฒน์ หาญสกลอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
100 58010176 นางสาวทิชากร งานเกณฑ์อันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
101 58010178 นางสาวธนกร สายแปง- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
102 58010179 นางสาวธนพร เอี่ยมสำอางค์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
103 58010180 นางสาวธมลวรรณ ศิริจันทพันธุ์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
104 58010185 นางสาวนวรัตน์ เล็กเปียอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
105 58010186 นางสาวนัทมล แสงหัวช้างอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
106 58010187 นายนันทวัฒน์ เยาวเสริฐอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
107 58010188 นางสาวน้ำฝน มีแก้ว- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
108 58010192 นางสาวเบญญาภา จันทร์ทิพย์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
109 58010194 นางสาวปรางค์ทิพย์ แสงโคตรอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
110 58010196 นางสาวปรีชญา พวงสดชื่นอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
111 58010198 นางสาวปวีณา ทองหล่ออันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
112 58010200 นางสาวปาริฉัตร ใบคราม- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
113 58010201 นางสาวปาลิตา จันทร์มัดอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
114 58010202 นางสาวปาลิตา แสงนาค- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
115 58010204 นางสาวปิยะพรรณ รักษาสวัสดิ์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
116 58010206 นางสาวพชรมน เกตุค้างพลู- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
117 58010208 นางสาวพรทิพย์ ชาติหาร- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
118 58010210 นางสาวพัชรีญา เรืองเดช- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
119 58010211 นางสาวพิชชาภัทร สุวรรณกาศ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
120 58010212 นางสาวพิชญ์สินี คงธะรังษี- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
121 58010213 นางสาวพุฒิตา จันทร์เพ็ง- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
122 58010214 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ กาสุข- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
123 58010218 นางสาวมณีรัตน์ ดิเรกโภค- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
124 58010221 นางสาวรติภรณ์ ชุมเพ็ญ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
125 58010222 นางสาวรัชนีกร จ๋อมพันธ์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
126 58010223 นางสาวรัตนา อาจหาญ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
127 58010224 นางสาวรัติกาล ผลชะอุ่ม- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
128 58010225 นางสาวรัมภา เอ้กันหาอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
129 58010228 นางสาววัชรี คูเจริญสุขอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
130 58010229 นางสาววิชญา ทศสำราญ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
131 58010231 นางสาววิมลสิริ ปานเนียมอันดับ 1 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
132 58010232 นางสาววิลาวัลย์ ช่วยบุญ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
133 58010233 นางสาววีรนุช พันดาบุตร- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
134 58010234 นางสาวศรัณยา เหล่าแค- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
135 58010235 นางสาวศศิธร กระมล- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
136 58010236 นางสาวศศิธร ปัญญาวิจารณ์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
137 58010240 นางสาวศิริธร ทองคำ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
138 58010242 นางสาวศุภาวดี นุชทรวงอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
139 58010245 นางสาวสาธิยา โชคบันดิษ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
140 58010247 นางสาวสิริกาญจน์ นาคคำ- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
141 58010249 นางสาวสุกัญญา หวังวิชา- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
142 58010250 นางสาวสุจิตรา วิเชียรแลง- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
143 58010251 นางสาวสุจิตรา สุดธรรม- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
144 58010252 นางสาวสุธิตา มีทรัพย์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
145 58010253 นางสาวสุนันทิยา อุไรรัตน์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
146 58010254 นางสาวสุนิตา เจริญรอยอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
147 58010256 นางสาวสุภาพร พวงพิมายอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
148 58010257 นางสาวสุภาวดี กาจหาญอันดับ 2 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
149 58010258 นางสาวสุมิตรา ทาฝั้น- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
150 58010261 นางสาวอรุณกมล บัวศรี- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
151 58010263 นางสาวอัญชลี ทะโคดา- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
152 58010265 นางสาวอาทิตยา หงษ์จันทร์- 16 พฤษภาคม 2562 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29