เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54010081 นางสาวกนกอร บุญเต็ม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
2 54010146 นางสาวอลิษา กมลคร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
3 54010200 นางสาวภรณ์จุฬา ชูเชิด- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
4 54010202 นางสาวภาวิณี วรรณทอง- 13 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
5 54010207 นางสาวสินจัย ลาดลืม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
6 55010001 นางสาวกนกพร แสนสุขทวีอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
7 55010002 นางสาวกนกวรรณ หอมกลิ่น- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
8 55010003 นางสาวกมลพร สุภาโสตอันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
9 55010006 นางสาวกิตติยา ทาปลัด- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
10 55010007 นางสาวจุฑามาศ ประภาโสอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
11 55010008 นางสาวเจนจิรา ช่างกล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
12 55010009 นางสาวชนัดดา พรหมเจริญอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
13 55010011 นางสาวชลทิชา ต๋าอ่อนอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
14 55010012 นางสาวชลี สุขใส- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
15 55010013 นางสาวฌาณิส สุวรรณเนตรอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
16 55010018 นางสาวธิดารัตน์ วัฒนะอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
17 55010019 นางสาวนิศารัตน์ นาวีอุปถัมภ์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
18 55010020 นางสาวเบญจรัตน์ นุชมา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
19 55010021 นางสาวเบญจวรรณ สว่างฉายอันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
20 55010024 นางสาวผกามาศ จงจันทร์ทาอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
21 55010025 นางสาวพรทิพย์ ฟองดีอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
22 55010026 นางสาวพรทิพย์ ยอดทอง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
23 55010029 นางสาวพรสินี มูลประดิษฐ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
24 55010030 นางสาวพรสุดา วรชาติตระกูลอันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
25 55010031 นางสาวพัชราภรณ์ พิลาแดงอันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
26 55010033 นางสาวเพ็ญพิชชา โฉมประเสริฐ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
27 55010035 นางสาวภัทรกันต์ เสมิร์ทเวทอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
28 55010037 นางสาวภัทราพร รักวงค์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
29 55010038 นางสาวภัทราภรณ์ บุญโรจน์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
30 55010042 นางสาวระพีพัฒน์ เรืองยงค์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
31 55010044 นางสาววรรณนภา ภู่สว่างอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
32 55010045 นางสาววาสนา ลาน้อย- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
33 55010046 นางสาววาสนา สมนัส- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
34 55010048 นางสาววิภาวี เอมกลิ่นอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
35 55010051 นายปัญจวิชญ์ บุญประเสริฐอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
36 55010053 นางสาวสุดารัตน์ พงศ์สวัสดิ์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
37 55010054 นางสาวสุทธิตา ชมวิหค- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
38 55010056 นางสาวสุนีรัตน์ คมคาย- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
39 55010059 นางสาวสุรางคณา ปัญตะยัง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
40 55010061 นางสาวอภิสรา วงศ์กำภู- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
41 55010062 นางสาวอมรศรี เผือกน้อยอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
42 55010064 นางสาวอำภา หินสูงเนินอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
43 55010070 นางสาวกนกวรรณ บัวดิษอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
44 55010072 นางสาวกมลวรรณ วงศ์วาร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
45 55010073 นางสาวกมลศรี ขันอาสา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
46 55010074 นางสาวกรชนก ยอดบุญนอกอันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
47 55010075 นางสาวกษมพร พิพัฒน์วณิชชาอันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
48 55010076 นางสาวกัญญาพัชร คงเมือง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
49 55010080 นางสาวขนิษฐา ศิลาลาย- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
50 55010081 นางสาวขวัญทิพย์ ทองดี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
51 55010083 นางสาวจันจิรา ดินดำ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
52 55010088 นางสาวชนิกานต์ ชูนุช- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
53 55010090 นางสาวชลดา บุญมา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
54 55010092 นางสาวณัฐฐาพร พุทธรักษา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
55 55010094 นางสาวดุษยา พุ่มพวง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
56 55010095 นางสาวเดือนอ้าย อักษร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
57 55010096 นางสาวทิพยพร สุขสวัสดิ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
58 55010097 นางสาวธณัฐฐา ตามาอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
59 55010100 นางสาวธิดารัตน์ กำแพงเพ็ชร์อันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
60 55010103 นายนวพล ธรรมกายอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
61 55010104 นางสาวนวลนภา คงศักดิ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
62 55010105 นางสาวนิภาพร สุขศรี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
63 55010106 นางสาวนิระชา รอเซ็น- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
64 55010108 นางสาวนิศารัตน์ ซื่อสัตย์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
65 55010110 นางสาวบุณยาพร กลิ่นเพ็ชร์อันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
66 55010113 นางสาวปณิชา มีพันธ์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
67 55010115 นางสาวปรางค์วลัย อัตสาระอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
68 55010116 นางสาวปวีณา ชาลีชาติ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
69 55010117 นางสาวปาริชาติ บุญเลิศอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
70 55010118 นางสาวปิยะภรณ์ คงขำอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
71 55010122 นางสาวพนิดา ดอกสันเทียะ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
72 55010123 นางสาวพนิดา บัวแก้ว- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
73 55010124 นางสาวพนิดา สืบป่วน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
74 55010126 นางสาวพรทิพย์ จันสมดีอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
75 55010129 นางสาวพัชรา ประเสริฐกรรณ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
76 55010132 นางสาวพัสราพร ไกรสิงห์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
77 55010133 นางสาวเพชรดา กุลโชติ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
78 55010136 นางสาวภัทรา เตยะวัฒน์อันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
79 55010140 นางสาวมณัญชญา ศุภมณี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
80 55010141 นางสาวมณีรัตน์ เจริญรัตนพิศิษฐ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
81 55010142 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสงคราม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
82 55010143 นางสาวเมธิณี พิมพาศรีอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
83 55010145 นางสาวเรวดี โคตรทิพย์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
84 55010146 นางสาวลลนา วัฒนธรรมนาวินอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
85 55010147 นางสาววนิดา ศรีสังข์ ณ อยุธยาอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
86 55010148 นางสาววรรณวิมล หนาแน่น- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
87 55010150 นางสาววรุฬยุพา สวัสดิ์หาญอรุณ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
88 55010151 นายวัณณุวรรธน์ พัฒนพานิช- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
89 55010152 นางสาววันทนีย์ ปรึกษา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
90 55010153 นางสาววิชชุดา บุญธรรม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
91 55010156 นางสาวเวณิกา ดวงธรรมมา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
92 55010159 นางสาวศิริพรรณ อู่มั่น- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
93 55010164 นายสพล ทิพย์ประมวล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
94 55010165 นางสาวสมใจ มูลเชื้อ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
95 55010166 นางสาวสัณห์จุฑา นิลคงศักดิ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
96 55010167 นางสาวสาธิกา วรรณประเสริฐอันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
97 55010168 นางสาวสาวิตรี ประเสริฐศรี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
98 55010169 นางสาวสิตาภรณ์ อุดม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
99 55010171 นางสาวสุกัญญา วายุระกุลอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
100 55010176 นางสาวสุนิสา ใสเนตรอันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
101 55010177 นางสาวสุภัสสรา สินชัยอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
102 55010181 นางสาวสุรีย์รัตน์ ศรีสนั่นอันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
103 55010185 นางสาวหนึ่งฤทัย สมนึกอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
104 55010186 นางสาวหยาดเดือน แจ้งใจอันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
105 55010187 นางสาวอนงค์ สุวดิษฐ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
106 55010190 นางสาวอรณี หาวะบุตร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
107 55010191 นางสาวอรนิภา นาคสระเกษอันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
108 55010192 นางสาวอรพรรณ นวพรชัยอันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
109 55010196 นางสาวอรุณพร อิ่มอุไรอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
110 55010197 นางสาวอัจฉรา ชินธุวงษ์อันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
111 55010200 นางสาวอารียา สมรูปอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
112 55010201 นายเอกพล เดชแก้วอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
113 55010202 MISSREASEY NOP- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
114 55010204 MR.SOTHUN HONG- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
115 55010206 นางสาวกิติยาพร ไกรศรอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
116 55010208 นางสาวเกศษริน คำวังจันทร์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
117 55010209 นางสาวจตุพร สุปัญญา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
118 55010210 นางสาวจุฑาวรรณ นังคัล- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
119 55010211 นางสาวชนาภา งามฉายอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
120 55010212 นางสาวช่อชบา เหรียญทอง- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
121 55010213 นางสาวชีรานุช ทองทิพย์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
122 55010214 นางสาวณิชกานต์ เทศสมบุญ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
123 55010217 นางสาวประพัชรี บุปผาดีอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
124 55010218 นายประยุทธ รักเสมอวงค์อันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
125 55010220 นางสาวพชรพร ไวยติดต่ออันดับ 1 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
126 55010221 นางสาวพัชรี ชินบุตรอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
127 55010223 นางสาวเพ็ญนภา จันธิมา- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
128 55010224 นางสาวเมธินี ซับซ้อน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
129 55010225 นางสาวยศวดี มาลัยอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
130 55010226 นางสาวระพีพรรณ ตาทองแท้- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
131 55010227 นางสาวรัชนีกร ทองแดงอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
132 55010229 นางสาววนิชญานันท์ พิมขวัญ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
133 55010230 นางสาววรรณิศา พฤติกาลอันดับ 2 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
134 55010234 นางสาววิชญ์สุภา สร้อยสน- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
135 55010235 นางสาวสิรินภา ดีชัยชนะ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
136 55010236 นางสาวสุภาพร นันต๊ะภูมิ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
137 55010240 นางสาวจิราภรณ์ ไชยศิริภาพันธุ์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
138 55010243 นางสาวชลธิชา วงไกร- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
139 55010244 นายธนิก เวรุริยะ- 10 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
140 55010245 นางสาวธันยพร เหล่าสิงห์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
141 55010252 นางสาวภาวิดา ศักดิ์ศรี- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
142 55010254 นางสาวรุ่งทิวา โอชารส- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
143 55010256 นางสาวเวทกา การณรงค์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
144 55010258 นางสาวสาวิตรี สิงหาเขต- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
145 55010259 นางสาวสุพรรณี จงมีถม- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
146 55010260 นางสาวสุพรรษา หีดมั่น- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
147 55010262 นางสาวสุภาพร เจริญศิลป์- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
148 55010263 นางสาวโสภิญญา เจริญสุข- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
149 55010264 นางสาวอรชา โพธิ์สุวรรณ- 12 พฤษภาคม 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29