เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54010093 นางสาวจุฑากรณ์ รถทอง- 11 มกราคม 2559 อนุมัติ
2 54010108 นางสาวเบญจมาศ เบ้าทอง- 11 มกราคม 2559 อนุมัติ
3 54010122 นางสาววรรณวนัช ภู่ทอง- 11 มกราคม 2559 อนุมัติ
4 54010166 นางสาวนันท์นภัส หนันทุม- 11 มกราคม 2559 อนุมัติ
5 54010216 นางสาวชนม์นิภา เทียนวงศ์- 12 มกราคม 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29