เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54010002 นางสาวกนกพร เลี่ยมหุดอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
2 54010007 นางสาวขนิษฐา สายเจริญอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
3 54010011 นางสาวจิราภรณ์ มาตรเลี่ยมอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
4 54010014 นางสาวจุฑามาศ โชคบัณฑิตอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
5 54010016 นางสาวชลธิดา วีระอาชากุล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
6 54010020 นางสาวธนพร ชุติมาวงศ์สกุล- 3 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
7 54010023 นางสาวธัญวดี เลิศวิบูลย์อนันต์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
8 54010024 นางสาวธาริณีย์ เผ่าพรม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
9 54010025 นางสาวธิดารัตน์ อินทปัญญาอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
10 54010026 นางสาวนภาลัย เลิศวิทยาประดิษฐ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
11 54010029 นางสาวนิลเนตร ภู่ทองอันดับ 1 3 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
12 54010030 นางสาวบุณยวีร์ กลิ่นเพ็ชร์อันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
13 54010038 นางสาวพนาภรณ์ ยิ่งวิริยะวงศ์- 3 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
14 54010040 นางสาวพลอยไพลิน ทวินันท์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
15 54010044 นางสาวพิมลนาฏ งามขำอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
16 54010046 นางสาวเพ็ญประภา ประคอง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
17 54010047 นางสาวฟ้า เซลีย์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
18 54010050 นางสาวภัทราภรณ์ ติ่งเพ็ชร์เติมอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
19 54010054 นางสาวรัตนลักษณ์ รุณเกษม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
20 54010055 นางสาววชิราพร เดชะปรากรม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
21 54010059 นางสาววิไลรัตน์ กิ่งแก้วก้านทอง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
22 54010061 นางสาวสุธิสา เดชศิวะ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
23 54010063 นางสาวสมฤทัย ม่วงขาวอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
24 54010064 นางสาวสลิลทิพย์ สุขทองอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
25 54010065 นางสาวธัญญรตา เกษรา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
26 54010066 นางสาวสิริพา ศรีสมบูรณ์สกุล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
27 54010067 นางสาวสุชญา บัวผุด- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
28 54010069 นางสาวสุนันทา กิจสวัสดิ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
29 54010070 นางสาวสุภาวรรณ นาคตระกูลอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
30 54010073 นางสาวหฤทัย ปุริเส- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
31 54010075 นางสาวอนุศรา ฮับซันอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
32 54010076 นายอรรถชัย จันทรานุพงษ์อันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
33 54010080 นางสาวอุษณีย์ สนองอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
34 54010082 นางสาวกมลชนก ธมาภรณ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
35 54010083 นางสาวกมลชนก พุ่มพวง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
36 54010084 นางสาวกรองกาญจน์ กล้วยดี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
37 54010085 นางสาวกัญญารัตน์ ปัญญาวีราภรณ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
38 54010086 นางสาวกาญจนา จันทิสาอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
39 54010087 นางสาวเกวลิน ประชากูล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
40 54010088 นางสาวขนิษฐา แพทองคำ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
41 54010089 นายคมสัน ประสารกกอันดับ 2 3 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
42 54010091 นางสาวจิตราภา ทองดี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
43 54010092 นางสาวจิราภา บุญเที่ยง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
44 54010094 นางสาวจุฑามาส แซ่เฮ้ง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
45 54010095 นางสาวจุฑารัตน์ วรรณโคตร- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
46 54010096 นางสาวเจนจิรา วันงาม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
47 54010098 นางสาวชัญญาวีร์ ทองหงำอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
48 54010099 นายชัยวัฒน์ วันช่วย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
49 54010100 นางสาวโชติกา อุ่นใจ- 3 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
50 54010103 นางสาวธนภรณ์ เขียวเปรี่ยว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
51 54010105 นางสาวนิภาพร ทิพย์กระโทก- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
52 54010106 นางสาวเนตรชนนี กาญจนลักษณ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
53 54010107 นางสาวบุษราค์พรรณ บุบผาสุวรรณอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
54 54010112 นางสาวพลอยไพลิน นนทการอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
55 54010113 นางสาวพัชรี จันสีชาอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
56 54010114 นางสาวพูลทิพย์ พูลสวัสดิ์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
57 54010115 นางสาวภัสนันท์ วงษ์พรหม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
58 54010117 นางสาวมยุรฉัตร ขอร่มกลางอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
59 54010118 นางสาวมุทิตา แก้วถมยาอันดับ 1 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
60 54010119 นางสาวยูถิกา วีระรัตน์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
61 54010120 นางสาวเยาวลักษณ์ ศิลาเลิศ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
62 54010121 นางสาววรมน โมฬีชาติ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
63 54010123 นางสาววรรณวิษา พุ่มเรือง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
64 54010124 นางสาววาสิฏฐี หินเกิด- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
65 54010126 นางสาววิภาพร พันธุ์วิชัยอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
66 54010127 นางสาววิไลวรรณ แป้นทิม- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
67 54010128 นางสาวศรัณยา โพธิวรรณ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
68 54010131 นางสาวสุดารัตน์ กลิ่นสุคนธ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
69 54010132 นางสาวสุนิสา บัวบาน- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
70 54010133 นางสาววชิรญาณ์ พยัคฆานุวัฒน์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
71 54010134 นางสาวสุพรรษา พิมพา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
72 54010135 นางสาวสุรีรัตน์ ลี้วงศ์วัฒนา- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
73 54010136 นางสาวโสภิดา โสภารักษ์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
74 54010138 นางสาวหทัยรัตน์ สิงโตศิริ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
75 54010140 นางสาวอภิญญา โนโชติ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
76 54010141 นางสาวอมรรัตน์ ซอกกลาง- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
77 54010142 นางสาวอรพรรณ ยินดี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
78 54010143 นางสาวอรอนงค์ แซ่โซว- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
79 54010144 นางสาวอรอุมา ฟูใจ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
80 54010147 นางสาวอัสมา มูฮำหมัด- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
81 54010148 MR.RATANAK POCH- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
82 54010149 MR.VA OUN- 3 มิถุนายน 2558 อนุมัติ
83 54010151 นางสาวกรรณิการ์ เสนานันท์- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
84 54010153 นางสาวจเรพร แก้วสุขสี- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
85 54010154 นางสาวจันทร์ธิมา ชูศรีอ่อน- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
86 54010156 นางสาวจิรวดี ไขลีอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
87 54010157 นางสาวจุฑามาศ สอนนุชาติ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
88 54010158 นางสาวชนิกานต์ กองสมบัติสุข- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
89 54010159 นางสาวฐิติมา บุญสร้อย- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
90 54010160 นางสาวณัฐฐา คชภูติ- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
91 54010161 นางสาวดารารัตน์ ชนรักสุข- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
92 54010162 นางสาวธันยธรณ์ บำรุงเวช- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
93 54010163 นายนนทนิตย์ สาระกุล- 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
94 54010164 นางสาวนพร เตชะวัฒนาบวรอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
95 54010165 นางสาวน้องทราย สิงห์จันทร์อันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
96 54010167 นางสาวนิลวดี ดวงแก้วอันดับ 2 15 พฤษภาคม 2558 อนุมัติ
97