เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101011 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50010023 นางสาวกฤษณา พรมบัง- 4 กุมภาพันธ์ 2556 อนุมัติ
2 51010909 นางสาวภาวิณี นอกไธสง- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
3 51012989 นางสาวศิริวรรณ ขันทอง- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
4 51013054 นางสาวสุพิชชา อักษรณรงค์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
5 51013141 นายปราโมทย์ แซ่ตั๋น- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
6 52010006 นายฆโนทัย ยินดีสุข- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
7 52010008 นางสาวจันทมณี ศรีอุดมศักดิ์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
8 52010009 นางสาวจิตติมา มงคล- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
9 52010012 นางสาวจิราภรณ์ แสงพาราอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
10 52010014 นางสาวจุรีพร บุญจิ่ม- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
11 52010019 นางสาวชลธิรา พันธ์สวัสดิ์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
12 52010020 นางสาวชุติกาญจน์ มงคลวัฒนไพศาลอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
13 52010021 นางสาวชุติมณฑน์ ริมรางอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
14 52010022 นางสาวญาณิภา กิตติวงษ์กำจรอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
15 52010023 นางสาวณัฐจารี มณีอนันต์อันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
16 52010026 นางสาวดุษฎี วิจิตรสมบัติอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
17 52010031 นางสาวธานิตา อัศวโสวรรณ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
18 52010032 นางสาวธิดารัตน์ ผาสุข- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
19 52010033 นางสาวนพรัตน์ ธูปบูชา- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
20 52010035 นางสาวนฤมล เงินวงษ์อันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
21 52010038 นางสาวปนัดดา คุณาวุฒิอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
22 52010039 นางสาวปวีณา นารีรบอันดับ 1 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
23 52010040 นางสาวปวีณา สุธาศรีอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
24 52010041 นางสาวปัทมา เนินแสงอันดับ 1 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
25 52010043 นางสาวไปรยา มั่นประสิทธิ์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
26 52010044 นางสาวพรทิพย์ ไวเมธี- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
27 52010048 นางสาวพิกุล วิชาพานิช- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
28 52010049 นางสาวพิจิตรา ทะเลรัตน์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
29 52010051 นางสาวพิมพ์ชนก ขจรโชคชัย- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
30 52010053 นางสาวภัททิยา มนต์อ่อน- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
31 52010054 นางสาวภัทรา อนุสิกข์วัฒนาอันดับ 1 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
32 52010059 นางสาวรวิณท์นิภา เหมรัตน์สกุล- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
33 52010060 นางสาวรสรินทร์ ประสมสิน- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
34 52010061 นางสาวรสสุคนธ์ พูลสุภาพอันดับ 1 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
35 52010063 นางสาวฤทัยวรรณ นิรันต์พานิช- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
36 52010066 นางสาววรารัตน์ ฤกษ์เวียง- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
37 52010067 นางสาววรุณมาศ แก้วรานนท์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
38 52010068 นางสาววลัยลักษ์ สายเคน- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
39 52010069 นางสาววัลลภา ปลั่งวัฒนะอันดับ 1 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
40 52010072 นางสาววิยะดา ภูรีเลิศวาณิชย์อันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
41 52010075 นางสาวศรีวรางค์ เจนศุภการอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
42 52010080 นายศุภชัย ร้อยกรอง- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
43 52010085 นางสาวสุนิษา รื่นธะนะ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
44 52010086 นางสาวสุนียวดี คิดดีจริง- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
45 52010087 นางสาวสุพรรณี บุตรกุล- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
46 52010090 นางสาวเสาวลักษณ์ แกล้วชิต- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
47 52010091 นางสาวโสพิดา ยิ้มศรวล- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
48 52010094 นางสาวกฤติยา มาเจริญอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
49 52010096 นางสาวจาระวี อินทโชติ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
50 52010098 นางสาวจิราภา ศรีสุวรรณ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
51 52010099 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรประยูร- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
52 52010101 นายชัยรัตน์ เคลือโสม- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
53 52010102 นางสาวณัฏฐาวณิช พวกอิ่มอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
54 52010103 นางสาวณัฐนันท์ แช่มแร่ม- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
55 52010104 นางสาวทักษพร สิงหวิบูลย์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
56 52010105 นางสาวทัศนีย์ สุ่นทำ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
57 52010106 นางสาวธัญญาลักษณ์ เดชดี- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
58 52010107 นางสาวนริศรา พวงพลับ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
59 52010111 นางสาวปัทมา สาระวงค์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
60 52010112 นางสาวปารมี ไชยรัชต์อันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
61 52010113 นางสาวปาริฉัตร สุดพุ่ม- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
62 52010114 นางสาวปิยะนุช จันทร์คูณ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
63 52010115 นางสาวพรอุทัย มีมาก- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
64 52010116 นางสาวพัชรินทร์ ศรีธรณ์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
65 52010118 นางสาวพิราวรรณ บัวเกิด- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
66 52010119 นางสาวเพ็ญนภา ดีพร้อม- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
67 52010120 นางสาวมนัสชนก ทิพนาค- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
68 52010121 นางสาวมัทนา พันสีทา- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
69 52010122 นางสาวรติกร เสาวรสอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
70 52010124 นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วศรี- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
71 52010126 นางสาวลักษ์ศณา แสงโพธิ์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
72 52010127 นางสาววันทนา บุญช่วยอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
73 52010128 นางสาววันธนีย์ ระย้าย้อยอันดับ 1 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
74 52010136 นางสาวสิริภรณ์ ภูมิพักตร์อันดับ 1 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
75 52010137 นางสาวสุกัญญา สำเริงศิลป์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
76 52010138 นางสาวสุพัตรา ก้องกังวาลย์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
77 52010141 นางสาวสุภาภรณ์ พึ่งพร- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
78 52010142 นางสาวสุรัตน์ สุขากรณ์อันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
79 52010143 นางสาวหยาดฝน ดิษบงค์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
80 52010144 นางสาวอนงค์นาฎ ธาตุทอง- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
81 52010145 นางสาวอัจฉรา หาญกร- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
82 52010146 นางสาวอำพร จอดนอก- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
83 52010147 นางสาวอุษา มนต์ประเสริฐ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
84 52010149 นางสาวกนกพร แก่นแก้ว- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
85 52010150 นางสาวกนกภรณ์ ภูช่างทอง- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
86 52010152 นายโกมล ปัญโยกาศ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
87 52010153 นางสาวขวัญใจ หมายบรรจง- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
88 52010154 นางสาวคนธรส วงศ์พานิช- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
89 52010155 นางสาวเครือฟ้า กฐินใหม่- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
90 52010156 นางสาวจงรัก แนบขุนทด- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
91 52010157 นางสาวจารุวรรณ คงชีพาอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
92 52010158 นางสาวจุไรรัตน์ ผุดผ่องอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
93 52010159 นางสาวฉัตราภรณ์ พรรณรักษ์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
94 52010160 นางสาวชนากานต์ คิดไรอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
95 52010161 นางสาวชนุตพร โชติจิตร- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
96 52010162 นางสาวชรินทร ผ่องกมลกุลอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
97 52010163 นางสาวช่อทิพย์ เอมเจริญ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
98 52010164 นางสาวชัชรินทร์ เจียมรัมย์อันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
99 52010165 นางสาวซูรญานี กากะอันดับ 1 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
100 52010166 นางสาวฐปนีย์ ภู่เงิน- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
101 52010167 นายณัฐชวนนท์ จิณเสน- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
102 52010168 นางสาวณัฐพร คำเกิด- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
103 52010169 นางสาวณิชาพร อาตยะพันธุ์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
104 52010170 นางสาวธนาพร แสงสมบูรณ์อันดับ 1 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
105 52010171 นางสาวธัญรัตน์ บุญล้ำ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
106 52010172 นางสาวเมธาพร ผลดกอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
107 52010173 นายนคร กินขุนทด- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
108 52010174 นางสาวนภัทรษร มั่นเกตุวิทย์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
109 52010175 นางสาวนุชจรินทร์ ภูสุข- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
110 52010176 นางสาวบุศรา สดสุชาติอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
111 52010177 นางสาวบุหลัน คำมั่นอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
112 52010178 นางสาวเบญจมาศ สีดาจิตร์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
113 52010179 นางสาวปาริชาต อิ่มโอชาอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
114 52010181 นางสาวพรรณปพร เต็มพร้อมอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
115 52010182 นางสาวภารวี ศิริสวัสดิ์อันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
116 52010183 นายเมธาวี ศรีภิรมย์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
117 52010184 นางสาวเยาวเรศ รากแก้ว- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
118 52010185 นางสาวระวิวรรณ คำภา- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
119 52010186 นางสาวลดาวัลย์ หงษ์จร- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
120 52010187 นางสาววราพร งามเลิศ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
121 52010188 นางสาววิรงรอง สายศรีหยุดอันดับ 1 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
122 52010189 นางสาววิไลลักษณ์ จงแยกกลางอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
123 52010190 นางสาวศิริวรรณ ศรีนิยมอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
124 52010191 นายสมเกียรติ กาหลงอันดับ 1 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
125 52010193 นางสาวสุนิสา ศรีอุทัยอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
126 52010194 นางสาวสุนิสา สินน้อย- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
127 52010195 นางสาวสุพิณา หอมชื่น- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
128 52010197 นางสาวสุภาวดี ทองจร- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
129 52010198 นางสาวสุวิมล ขัดยศ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
130 52010199 นางสาวหัทยา แย้มกลิ่นพุฒ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
131 52010200 นายอดิชัย แสนธาตุอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
132 52010201 นางสาวอรวรรณ กันหาจันทร์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
133 52010202 นางสาวอัจฉรา บุญโนนแต้- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
134 52010203 นางสาวอัจฉรา หาญหมื่นอันดับ 2 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
135 52010204 นางสาวอัญชลี กันธิยะ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
136 52010205 นางสาวจันทิมา จิรพัฒพร- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
137 52010206 นางสาวเนตรนภา มะยม- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
138 52010208 นางสาวปิยะมาศ ประเสริฐพรม- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
139 52010210 นางสาววัชราภรณ์ กิ่งมณี- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
140 52010211 นางสาววิภาวรรณ ดาวพระเกตุ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
141 52010213 นางสาวสมฤทัย แป้นสมบูรณ์- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
142 52010214 นางสาวสุพรรณี ชมภูแดง- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
143 52010215 นางสาวอนงค์รัก แหล่วไธสง- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
144 52010216 นางสาวอลิสรา กาเทศ- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
145 52010219 นางสาวจิรภา พรามนัส- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
146 52010220 นางสาวสิริฉาย มัติโก- 11 มีนาคม 2556 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29