เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101011 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 50010016 นางสาวกนกทิพย์ ทันใจ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
2 50010030 นางสาวกัญญา ยะกะโทก- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
3 50010047 นางสาวกัญญามาศ เกื้อกูล- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
4 50010054 นางสาวจรรยา โพธิ์อ่อน- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
5 50010061 นางสาวจินตนา สีดาโคตร์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
6 50010085 นางสาวณัฐพร สุขล้วน- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
7 50010108 นางสาวนงลักษณ์ พวงดอกไม้- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
8 50010115 นางสาวนพรัตน์ ศรีสมบูรณ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
9 50010122 นางสาวนฤมล สิงหะทุม- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
10 50010139 นางสาวนันทนา พูลเพนียด- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
11 50010146 นางสาวนันทนา เลียงผา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
12 50010153 นางสาวนันทรัตน์ คงรอด- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
13 50010160 นางสาวนันทวัน ปราโมทย์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
14 50010177 นางสาวนิปัทม์ เอี่ยมอินทร์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
15 50010191 นางสาวเนตรชนก กงเพ็ชร- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
16 50010207 นางสาวบุษบา แสนพรมอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
17 50010214 นางสาวบุษรินทร์ มหาปั้นอันดับ 1 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
18 50010221 นางสาวปนัดดา ประสานดีอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
19 50010238 นางสาวปนัดดา รัตนสนธิ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
20 50010245 นางสาวปัญญาภรณ์ สงวนงาม- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
21 50010252 นางสาวพรนภา เกษรอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
22 50010269 นางสาวพิมพิไล ชายเชิด- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
23 50010276 นางสาวมณีรัตน์ พันสุภะอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
24 50010283 นางสาวมนัสชนก อุ่นสถาน- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
25 50010290 นางสาวมลิวัลย์ สรรศรี- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
26 50010320 นางสาววรรณภา โสมาพิมพ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
27 50010337 นางสาววราภรณ์ ทองนาทอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
28 50010351 นางสาวศรินยา พันพะม่า- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
29 50010368 นางสาวสมฤดี ตาดม่วง- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
30 50010375 นางสาวสายแพร แสงสุขอันดับ 1 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
31 50010399 นางสาวสุกัญญา หอมช่วงทรัพย์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
32 50010405 นางสาวสุนิษา สายพันธ์อันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
33 50010412 นางสาวสุภาพร มั่งนิมิตร- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
34 50010429 นางสาวแสงแข อ่อนสา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
35 50010436 นางสาวโสภาพร พรมเทศอันดับ 1 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
36 50010443 นางสาวอนุสรา เณรพงษ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
37 50010450 นางสาวอมรรัตน์ พะวงจิตร์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
38 50010467 นางสาวอรุณรัตน์ วารักดี- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
39 50010474 นางสาวอัญชลี ทองภู- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
40 50010504 นางสาวกีรติกานต์ ต้นศรีนนท์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
41 50010559 นางสาวจุฑามาศ สวนมาลัย- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
42 50010566 นางสาวชลิดา วัลลภวรกิจ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
43 50010580 นางสาวทัศไนย ประสมสิน- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
44 50010634 นางสาวนันทนา แจ่มแสงอันดับ 1 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
45 50010665 นางสาวเบญจภรณ์ นิ่มสายอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
46 50010696 นางสาวพัชชา ภาคาหาญ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
47 50010740 นางสาวรุจิรา ไทยมงคลอันดับ 1 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
48 50010757 นางสาววรรณกานต์ ศรีสุข- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
49 50010788 นางสาววัชราวรรณ วชิรพาหุ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
50 50010795 นางสาววิชุดา ชื่นใจดี- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
51 50010818 นางสาววิมลรัตน์ วิประสิทธิ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
52 50010849 นางสาวศุภรานันท์ มุสิกวงค์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
53 50010856 นางสาวสาธิยา แสงเพ็ชร์อันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
54 50010863 นางสาวสาวิณี ไชยสีมา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
55 50010887 นางสาวสุจินดา หิรัญอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
56 50010900 นางสาวสุธาทิพย์ เสาวรส- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
57 50010924 นางสาวสุนิสา รักความสุขอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
58 50010962 นางสาวอุษา เจริญรวยอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
59 50010986 นางสาวกษดาวรรณ์ คำวงษา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
60 50010993 นางสาวขนิษฐา สกุลพิทักษ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
61 50011013 นางสาวดวงนภา ชูเชิด- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
62 50011020 นางสาวเบญจมาศ กล้วยดี- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
63 50011037 นางสาวเพ็ญนภา พุทธรัตน์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
64 50011044 นางสาวยุวธิดา เจริญรื่น- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
65 50011051 นางสาววรรณา จันทร์สมปอง- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
66 50011068 นางสาวศราวรณ์ ยมหา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
67 50011082 นางสาวสุวรรณี บุญมาจรินนท์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
68 50011099 นางสาวกมลรัตน์ พิทักษ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
69 50011105 นายกฤษดา จักรสิทธิ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
70 50011112 นางสาวกัญญา ปิยะสุข- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
71 50011129 นางสาวกัลยา โนนศีลา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
72 50011136 นางสาวกัลยาณี สายบุญตั้ง- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
73 50011143 นางสาวกาญจนา ชัยวงศ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
74 50011150 นางสาวกาญจนา พลช่วย- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
75 50011167 นางสาวกุลธิดา แซ่ตั๊น- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
76 50011181 นางสาวแคทลียา สายหลักคำ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
77 50011198 นางสาวจรัญญา พงษ์พันธ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
78 50011204 นางสาวจินดารัตน์ กิ่งทอง- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
79 50011211 นางสาวจิราพร พุกผาสุข- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
80 50011228 นายจีรวัฒน์ พิลา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
81 50011235 นางสาวจุฑามาศ กิตติวุฒิธาดา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
82 50011242 นางสาวชญาภา หล้าศรี- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
83 50011259 นางสาวชฎาทิพย์ แดนแก้วมูล- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
84 50011266 นางสาวชนิดา นามวงษา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
85 50011273 นางสาวชเนตตี ศรีม่วงอันดับ 1 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
86 50011280 นางสาวชลิตา ถาคำ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
87 50011297 นางสาวฐาปนี สิงห์สม- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
88 50011310 นางสาวฐิรยา ผลพานิช- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
89 50011327 นางสาวณัฏฐนิกาญจน์ สารีบุตร- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
90 50011334 นางสาวดรุณี อารีรักษ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
91 50011341 นางสาวดวงเดือน ทองผิว- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
92 50011358 นางสาวดวงฤดี มณีวงษ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
93 50011365 นางสาวดอกอ้อ ไทยกลาง- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
94 50011372 นางสาวธนาภรณ์ วิลัยรัตน์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
95 50011389 นางสาวธรณัส ปิยะกุล- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
96 50011396 นางสาวนภาพร พรมโคตร- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
97 50011426 นางสาวนันทวัน พรมวงศ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
98 50011433 นางสาวนิตยา นาโสก- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
99 50011457 นางสาวนิตยา ไกยสวน- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
100 50011464 นางสาวนุจเรจ อึ้งศิริสวัสดิ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
101 50011471 นางสาวบังอร พละศักดิ์อันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
102 50011495 นางสาวเบญจวรรณ ขำมงคล- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
103 50011501 นางสาวปฐมาภรณ์ ยะหัตตะ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
104 50011525 นางสาวปาริดา คำฟูบุตร- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
105 50011532 นางสาวผกามาศ ปั่นเถื่อน- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
106 50011549 นางสาวพนิตพร ตาลเจิม- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
107 50011563 นางสาวพรทิพย์ อรศรี- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
108 50011570 นางสาวพรทิวา กันยาบัญดิษฐ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
109 50011587 นางสาวพรพรรณ ทาชมภู- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
110 50011594 นางสาวพลอยไพลิน ทับทอง- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
111 50011600 นางสาวเพ็ญนภา พิมพ์รส- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
112 50011617 นางสาวไพลิน พันธ์อำไพ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
113 50011624 นางสาวภัทราวดี นนทะคำจันทร์อันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
114 50011631 นางสาวมาตรสิริ ชุมสงค์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
115 50011648 นางสาวยุวธิดา บุญทา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
116 50011655 นางสาวรติกร ภูวิเลิศ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
117 50011662 นางสาวรวีวัณย์ ชินสถิต- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
118 50011679 นางสาวรศทิพ อัศวเรืองกิจกุล- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
119 50011686 นางสาวราตรี คนสม- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
120 50011693 นางสาวรุ่งทิวา หอไชย- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
121 50011709 นางสาวรุ่งนภา พลพวก- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
122 50011716 นางสาวลินดา ชนะพาล- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
123 50011723 นางสาววนิดา พิรักษา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
124 50011730 นางสาววนิดา สุนธร- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
125 50011747 นางสาววรรณภา ถาวรหมื่น- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
126 50011754 นางสาววรวัลย์ มีนาค- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
127 50011761 นางสาววรากุล บุญธรรมอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
128 50011778 นางสาววันรวี ชิณโสม- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
129 50011785 นางสาววัลภา พัสการ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
130 50011792 นางสาววัลยา หมัดรอ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
131 50011808 นางสาววารี ประการแก้ว- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
132 50011815 นางสาววาสนา แสนทอง- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
133 50011822 นางสาววิภา ดอนโคตรอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
134 50011839 นางสาววิภาภรณ์ เสนาผล- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
135 50011846 นางสาววิภาวี บุญภิละอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
136 50011853 นางสาววิริญจ์ มงคลวัฒนไพศาล- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
137 50011877 นางสาวแวววรรณ มีโสภา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
138 50011884 นางสาวศรัญญา มูลศาสตร์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
139 50011891 นางสาวศรัญญา ดงยาง- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
140 50011914 นางสาวศิรินภา หล้ากาศ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
141 50011921 นางสาวศิรินันท์ ไชยกิจ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
142 50011938 นางสาวศุภรดา พวงสมบัติ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
143 50011945 นางสาวสมสมัย นาจำปา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
144 50011952 นางสาวสรัญญา วงศ์จอม- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
145 50011976 นางสาวสิริพร เลี้ยงถนอม- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
146 50011983 นางสาวสิริภา เศษสุวรรณ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
147 50011990 นางสาวสุกัญญา เสนาโนฤทธิ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
148 50012003 นางสาวสุกัญญา มะโนการ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
149 50012027 นางสาวสุจิตรา กมลเลิศอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
150 50012034 นางสาวสุณีญา วันเที่ยง- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
151 50012041 นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณหงส์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
152 50012058 นางสาวสุธีวรรณ กาญจนวิโรจน์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
153 50012065 นางสาวสุนันทา คนซื่อ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
154 50012072 นางสาวชัชชญาภา ชัยรัตน์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
155 50012096 นางสาวสุภัทรา พันธุ์พานิชย์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
156 50012102 นางสาวสุภาพร สุราเมฆ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
157 50012119 นางสาวสุภาภรณ์ ตรีเพชรพงษ์ศิริ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
158 50012126 นางสาวสุภิมล คมคาย- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
159 50012133 นางสาวสุรจนา มั่นคง- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
160 50012140 นางสาวแสงอรุณ รักสิการอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
161 50012157 นางสาวอนงค์ มหาโล- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
162 50012164 นางสาวอมรา ปรารถนา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
163 50012171 นางสาวอรพรรณ ศรีจอม- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
164 50012188 นางสาวอรอุมา มหามงคลรัตน์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
165 50012195 นางสาวอริสา ภูโอบ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
166 50012225 นางสาวอัจฉรา ยะภักดี- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
167 50012232 นางสาวอาจรีย์ นันทสุธา- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
168 50012249 นางสาวอินทิรา พุทธวิเศษอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
169 50012256 นางสาวอัณณ์ชญาน์ ชัยเลี้ยว- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
170 50012263 นางสาวอุมาพร ดวงแก้ว- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
171 50012270 นางสาวโอลีรักษ์ ทิพย์รักษ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
172 50012287 นายวัสสัน ทัศพันธ์อันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
173 50012294 นางสาวศศิธร เกศโต- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
174 50012300 นางสาวกฤษณา เชื้อกุณะ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
175 50012317 นางสาวนิภาวรรณ จันทร์ดอกรัก- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
176 50012324 นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์ไกร- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
177 50012331 นางสาวชมพูนุช กงแก้ว- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
178 50012348 นางสาวเต็มศิริ ต้านกลางดอน- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
179 50012362 นางสาวนิตยา ป้อมเรือง- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
180 50012379 นางสาวนิศาชล แย้มเมืองไชย- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
181 50012386 นางสาวนิสากร สมศักดิ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
182 50012393 นายพรเทพ ศรีทรงเมือง- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
183 50012416 นางสาววิมลรัตน์ กำมาอันดับ 2 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
184 50012423 นางสาวสายมณี จันทโรจนี- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
185 50012430 นางสาวสุกัญญา เนินสวัสดิ์- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
186 50012447 นางสาวอนุสรา คร้ามบุญลือ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
187 50012461 นางสาวชนานันท์ ช่วงไชยยะ- 22 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29