เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101011 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2552
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49010017 นางสาวกาญจนา นาคเจริญอันดับ 1 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
2 49010024 นางสาวเจนจิรา นาคประสิทธิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
3 49010048 นางสาวณัฐพร เพียรการ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
4 49010093 นางสาวแพรวดี อัมฤทธิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
5 49010123 นางสาวสมฤทัย ทวีพักตร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
6 49010147 นางสาวอธิพร วงษ์จักษุ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
7 49010154 นางสาวอุษณีย์ ร่วมรักษ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
8 49010178 นางสาวจิตติมา ผาเจริญ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
9 49010185 นายชนาธิป ธุระทอง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
10 49010192 นางสาวนพวรรณ กุลวชิรพรพงษ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
11 49010215 นางสาวนารีรัตน์ อิ่มเชื้ออยู่อันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
12 49010246 นางสาวพนิดา ทองอ่อน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
13 49010260 นางสาวพิมพา พลอยเจริญดีอันดับ 1 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
14 49010277 นางสาวภัสส์มณี เทียมพิทักษ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
15 49010284 นางสาวญณกร โพธิ์เงิน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
16 49010291 นางสาววิไลวรรณ ยุพนิพย์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
17 49010307 นางสาวศิริพร ทองสืบ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
18 49010314 นางสาวศิริวรรณ จันทศรี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
19 49010321 นางสาวสมหญิง เฟื่องคณะอันดับ 1 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
20 49010338 นางสาวสุญาณี วรปัญญาเวทย์อันดับ 1 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
21 49010345 นางสาวสุภาพรรณ ทองเสริมอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
22 49010352 นางสาวอัมพาวดี ประสาทกูลอันดับ 1 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
23 49010369 นางสาวอัมพิกา ประสาทกูลอันดับ 1 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
24 49010376 นางสาวกนกวรรณ จันหา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
25 49010383 นางสาวเกศศิณี ปัญจันทร์สิงห์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
26 49010413 นางสาวจิตรา บุญบวก- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
27 49010420 นางสาวจินตนา วิภาณุรัตน์อันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
28 49010451 นางสาวบุษกร สุวรรณรงค์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
29 49010468 นางสาวปิยลักษณ์ กะแก้ว- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
30 49010482 นางสาวภิรติ ถิ่นคำบง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
31 49010505 นางสาวยุพา พลพวก- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
32 49010543 นางสาววรางคณา สอนใจ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
33 49010550 นางสาววราภรณ์ เอ่งฉ้วนอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
34 49010574 นางสาวศศิวิมล ด้วงปิ่น- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
35 49010598 นางสาวสมหญิง รากจันทึกอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
36 49010635 นางสาวเอื้องฟ้า แก่นคำอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
37 49010659 นางสาวกุสุมา สันพายุ- 20 เมษายน 2553 อนุมัติ
38 49010666 นางสาวเกศริน ฟักเย็น- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
39 49010673 นางสาวจันทนา มะลิวัลย์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
40 49010680 นายจารึก จินตนา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
41 49010697 นางสาวจิตต์พิสุทธิ์ พิพัฒน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
42 49010703 นางสาวจินตรา วรรณโสภา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
43 49010710 นางสาวจุฑาพร สุขโขทัย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
44 49010727 นางสาวจุฑารัตน์ โสกุลอันดับ 1 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
45 49010734 นางสาวดวงกมล คล้ายเรียนอันดับ 1 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
46 49010741 นางสาวดวงใจ พันธุมาศ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
47 49010765 นางสาวนฤมล ศุภกังวาน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
48 49010772 นางสาวนลินี สุขชำนาญ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
49 49010789 นางสาวนวลนุช จันทร์ทองอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
50 49010796 นางสาวนาตยา สุพล- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
51 49010819 นางสาวนิภาพรรณ พุกประเสริฐอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
52 49010826 นางสาวนิภารัตน์ บุญธรรม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
53 49010840 นางสาวปนัดดา คำแดง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
54 49010871 นางสาวกัลยกร กล่ำกล่อมจิต- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
55 49010895 นางสาววรรณฤดี เย็นฟัง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
56 49010925 นายวสันต์ เกิดสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
57 49010932 นางสาววิภาณี จุลเชาวน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
58 49010949 นางสาววศินี ยุพิน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
59 49010956 นายวีรพรรณ นาคภักดี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
60 49010970 นางสาวสมพร แสงรัตน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
61 49010987 นางสาวสธีกานติ์ ตันติราพันธ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
62 49010994 นางสาวสุชาดา จารย์หมื่น- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
63 49011007 นางสาวสุดารัตน์ นวลจันทร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
64 49011021 นางสาวสุภาพร ปั้นเสม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
65 49011038 นางสาวสุมัทนา ธรรมคุณ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
66 49011045 นางสาวสุมิตรา สมบูรณ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
67 49011052 นางสาวสุวิมล สมเด็จ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
68 49011069 นางสาวสุวีณา คืนดี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
69 49011076 นางสาวอารยา ดาวไธสง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
70 49011083 นางสาวขวัญชนก ขุนสอนอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
71 49011106 นางสาวจงรักษ์ วงค์น้อย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
72 49011120 นางสาวฉัตรวจี พลคำ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
73 49011137 นางสาวชนพิชา กมลผาด- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
74 49011144 นางสาวชนิกา วังอินทร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
75 49011151 นางสาวชมัยพร บุญยก- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
76 49011199 นางสาวพนิตวนัญช์ ภูมิเพ็ง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
77 49011205 นางสาวทิพย์สุดาพร ลาชมอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
78 49011212 นางสาวธิดารัตน์ รักษาพล- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
79 49011236 นางสาวนฤมล มณีวรรณ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
80 49011243 นางสาวนาตยา ป้องศูนย์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
81 49011250 นางสาวบษพร ภูมิชัยโชติ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
82 49011267 นางสาวปฐมาภรณ์ เทียนขจร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
83 49011298 นางสาวแพรภรณ์ เกษมุล- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
84 49011304 นางสาวภัคพิมล สลัดทุกข์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
85 49011311 นางสาวมษรา เดชพรม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
86 49011335 นางสาวรสรินทร์ ปะวะโกอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
87 49011373 นางสาววิไลวรรณ์ ช่องวารินทร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
88 49011380 นางสาวศรัญญา คำยอด- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
89 49011397 นางสาวศิริพรรณ โวทานอันดับ 1 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
90 49011403 นางสาวสุจิตรา บุญมี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
91 49011410 นางสาวสุมล วิจารณ์วงค์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
92 49011434 นางสาวหทัยชนก จันทพรม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
93 49011458 นางสาวอัญชลี บุทธิจักร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
94 49011465 นางสาวรสริน ศิริเดชขจร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
95 49011472 นางสาวกาญจนา วงศ์กาฬสินธุ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
96 49011496 นางสาวจันทร์สุดา ณรงค์ประดิษฐ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
97 49011502 นางสาวจุฑามณี สุขเจริญ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
98 49011519 นางสาวจุไรรัตน์ เตี่ยมเจริญ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
99 49011533 นางสาวชำม่า คานสกุล- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
100 49011540 นางสาวชุติมา สิงห์หร่าย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
101 49011557 นางสาวดลยา ณ เชียงใหม่- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
102 49011564 นางสาวนันท์นภัส คำถนอม- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
103 49011588 นางสาวนุชเนตร ชวาลา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
104 49011595 นางสาวบังอร นามะ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
105 49011618 นางสาวปิยภรณ์ ทองใบ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
106 49011625 นางสาวปิยวดี พจนาภิชาติอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
107 49011649 นางสาวภรทิพย์ นาคพงษ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
108 49011663 นางสาวรัชมังคลาภรณ์ จันทาทอง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
109 49011670 นางสาววนิดา มหาจินดามนตรี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
110 49011687 นางสาววราภรณ์ นพฤทธิ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
111 49011694 นางสาววริษา กันบัวลาอันดับ 1 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
112 49011717 นางสาวศิรินภา ปาเจริญ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
113 49011724 นางสาวหทัยวรัญ ศรีทอง- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
114 49011731 นางสาวสุกัญญา กันสุข- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
115 49011748 นางสาวสุกัญญา ยุทธิวัจน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
116 49011755 นางสาวสุนิตยา เพิ่มศิลป์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
117 49011779 นางสาวอรพิณ สวัสดี- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
118 49011786 นางสาวอรุณี บุญนิมิตร- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
119 49011793 นางสาวอัญชิสา สุขสว่างอันดับ 2 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
120 49011809 นางสาวอาทิตยา บังเกิดสุข- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
121 49011816 นางสาวพัชรินทร์ ปิยะภาคุณวัฒน์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
122 49011823 นางสาววนิดา บุญลอย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
123 49011830 นางสาวผ่องภักษ์ ยมจินดา- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
124 49011847 นายสุวิชชา ภาสะฐิติ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
125 49011854 นางสาวรมณีย์ สุวรรณชีพ- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
126 49011861 นางสาวไพรินทร์ สมผุย- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
127 49011878 นางสาวธิดารัตน์ ปั้นเทียน- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
128 49011885 นางสาววราภรณ์ สุนันท์คณาภรณ์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
129 49011892 นางสาวจิริยา อ่ำอินทร์- 15 มีนาคม 2553 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29