เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101001 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2547
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 43011982 นางสาวอรุณศุกร์ คำงาม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
2 44010014 นางสาวกรรณิการ์ เซี่ยงว่อง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
3 44010025 นางสาวกรุณา บุญเจริญ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
4 44010047 นางสาวกศิณา ธีรานุตร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
5 44010058 นางสาวกัญญา สาดอก- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
6 44010069 นางสาวกันตนา นามกาสา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
7 44010070 นางสาวกิตติมา คทายเพ็ชร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
8 44010081 นางสาวกิตติยา จิระประเสริฐพันธ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
9 44010092 นางสาวกุลดา เอี่ยมริด- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
10 44010106 นางสาวเกษพัชรินทร์ สมศิริ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
11 44010117 นางสาวเกษศิรินทร์ ปานจนะ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
12 44010140 นางสาวขนิษฐา กลางใจ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
13 44010162 นายคมกฤช แสงแก้ว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
14 44010173 นางสาวจารวี วัฒนะ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
15 44010210 นางสาวจินตนา สุดลาภา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
16 44010221 นางสาวจิราภา พึ่งพิบูลย์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
17 44010254 นางสาวจุฬารัตน์ แก้วจรัสฉายแสง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
18 44010276 นางสาวชลธิชา ทับทิมทอง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
19 44010313 นางสาวชาวิณี ไพบูลย์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
20 44010324 นางสาวซุ้มแก้ว ชมแก้ว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
21 44010346 นางสาวฐิติยา เกตุแสง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
22 44010357 นางสาวณัฏยา จิตต์ประเสริฐ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
23 44010379 นางสาวดวงตา เทศเพ็ญ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
24 44010380 นางสาวดวงฤดี จันทร์เพ็ชร์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
25 44010391 นางสาวดวงสุดา อินทชิต- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
26 44010405 นางสาวดวงสุรีย์ มีกะจิตต์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
27 44010416 นางสาวดารุณี แสงทอง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
28 44010449 นางสาวทัศนีย์ วรรณสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
29 44010450 นางสาวทิพย์สุมน เสมาเงิน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
30 44010472 นางสาวนงนุช กลั่นจังหรีด- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
31 44010483 นางสาวนพมาศ เอี่ยมสอาด- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
32 44010531 นางสาวน้ำทรัพย์ บุญช่วยอันดับ 1 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
33 44010553 นางสาวนุจรี ศรีดาวเดือน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
34 44010575 นางสาวเนตรนภา เฉื่อยนิ่ม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
35 44010597 นางสาวบุญยืน คงสมพงษ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
36 44010612 นางสาวเบญจรัตน์ ไล้เลิศ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
37 44010634 นางสาวประภัสสร พูลเกษม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
38 44010645 นางสาวปรียา รักษาทรัพย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
39 44010667 นางสาวปาจรีย์ ผลาหาญ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
40 44010690 นางสาวพรภิมล ศรีสุข- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
41 44010704 นางสาวพรรณวดี เหลืองรัตน์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
42 44010759 นางสาวภคินี เดชประแดง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
43 44010760 นางสาวภัทรนันท์ เพ็ชรแก้ว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
44 44010793 นางสาวมนต์ปัญญา คำดีศิลป์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
45 44010807 นางสาวมนวดี แนวพนา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
46 44010818 นางสาวมลฤดี สุขสุวรรณพร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
47 44010830 นางสาวมาลี รักษาผลอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
48 44010863 นางสาวรัตติกาล รังษีกูล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
49 44010874 นางสาวรัตนาวดี ปลั่งดี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
50 44010885 นางสาวลักษณ์นุ อยู่พร้อม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
51 44010922 นางสาววรรณภา โชติกลางอันดับ 1 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
52 44010966 นางสาววิชุดา เพ็ชรพราว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
53 44010977 นางสาววิพา ทองเสมาอันดับ 1 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
54 44010988 นางสาววิลาวัณย์ สิกบุตร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
55 44011019 นางสาวศิริอร ยังมี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
56 44011020 นางสาวศิลปรัตน์ อร่ามทอง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
57 44011031 นางสาวศิวพร ศรีวิเชียร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
58 44011042 นางสาวศุกร์พิรุณ วรชุน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
59 44011053 นางสาวสนธยา จังหวัดเขตต์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
60 44011064 นางสาวสวนีย์ สิงห์จาน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
61 44011075 นางสาวสายใจ อินทะสอน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
62 44011097 นางสาวสาวิตรี มะไฟ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
63 44011112 นางสาวสุนิสา ทองเสริม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
64 44011134 นางสาวสุนีย์ เหล่าเขตร์กิจ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
65 44011145 นางสาวสุปริญญา พูลเฉลิมอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
66 44011156 นางสาวสุภาพร ชัยสิทธิ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
67 44011167 นางสาวสุภาพร ย้ายกระโทก- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
68 44011178 นางสาวสุมล หัตถวิจิตร์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
69 44011190 นางสาวเสริมศิริ อุ่นจิตพันธ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
70 44011204 นางสาวเสาวคนธ์ สิงฉลาด- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
71 44011237 นางสาวหนึ่งฤทัย พาปาน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
72 44011248 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทะไชย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
73 44011259 นางสาวหัสญา โสมดี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
74 44011282 นางสาวอมรรัตน์ สิงจอน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
75 44011293 นางสาวอรวรรณ กูลจีรังอันดับ 1 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
76 44011318 นางสาวอรุณี สิงหราช- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
77 44011329 นางสาวอัจจิมา การย์บรรจบอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
78 44011330 นางสาวอัญชลี นิ่มขำ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
79 44011352 นางสาวอารี บัวหลวง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
80 44011363 นางสาวอารีย์ อ่อนตาแสง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
81 44011374 นางสาวอารีย์รัตน์ ประจันตะเสน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
82 44011396 นางสาวอุมาภรณ์ พริกมากอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
83 44011444 นางสาวกรรณิการ์ โชติประดา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
84 44011455 นางสาวกัลยา มะลาเพา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
85 44011488 นางสาวเกวรินทร์ พาริก- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
86 44011525 นางสาวจินตนา ศรีกระชา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
87 44011536 นางสาวเจนจิรา คำริน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
88 44011558 นางสาวเฉลียว ขุนศรี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
89 44011570 นางสาวชัชฎา วันดี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
90 44011592 นางสาวดวงดาว เงาะปก- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
91 44011617 นางสาวทัศนีย์ เล้าสุบินประเสริฐ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
92 44011628 นางสาวทิพย์วรรณ นารินรักษ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
93 44011640 นางสาวธรรมธีรา โพธิสกลอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
94 44011651 นางสาวธัญลักษณ์ ประพันธ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
95 44011662 นางสาวธิดารัตน์ มัจจุปะ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
96 44011673 นางสาวนวรัตน์ รักภูธร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
97 44011695 นางสาวนิตยา ศรีประกอบฤกษ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
98 44011709 นางสาวนิภาพร ทุมไพร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
99 44011710 นางสาวนุชชนก ปั้นบุญชู- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
100 44011721 นางสาวเนตรนภา อิ่มทองใบ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
101 44011743 นางสาวเบญจา ดวงแก้ว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
102 44011754 นางสาวป.กัณหา ทองเฝือ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
103 44011765 นายปรีชา ศรีอากาศ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
104 44011776 นางสาวปวีณา นักปราชญ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
105 44011787 นางสาวปานชีวัน พิกุลปาน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
106 44011798 นายปิยะพงษ์ ขันทีท้าว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
107 44011824 นางสาวภาวิตา ปัญญาภู- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
108 44011835 นางสาวมณีรัตน์ นาคทน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
109 44011846 นางสาวมนชยา กองโกย- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
110 44011868 นางสาวธนชพร สัมฤทธิ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
111 44011879 นางสาวยุวดี บาคาล- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
112 44011880 นางสาวรพีพรรณ นวนแดง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
113 44011891 นางสาวร่มฉัตร จับใจ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
114 44011905 นางสาวรัชนีกร สร้อยโพธิ์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
115 44011916 นางสาวรัตติกาล เหมือนสุทธิวงค์อันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
116 44011927 นางสาวรัตนาภรณ์ ปัตลา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
117 44011949 นางสาววรรณนภา แพงเจริญ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
118 44011950 นางสาววรรณวิภา ทิศกระโทก- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
119 44011961 นางสาววราภรณ์ ไชยอินทร์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
120 44011972 นางสาววริษา วิชัยผิน- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
121 44011983 นางสาววรุณี มีนาค- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
122 44011994 นางสาววาสนา แก้ววงษา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
123 44012014 นางสาววิจิตรา สวัสดี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
124 44012025 นางสาววิลาวัณย์ สาดา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
125 44012047 นางสาวเวียงฤทัย มามิมินอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
126 44012058 นางสาวศิริลักษณ์ ตรีแก้ว- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
127 44012070 นายสมเจตน์ จากมา- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
128 44012106 นางสาวสุพรอุษา ชัยแสวง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
129 44012117 นางสาวสุพัตรา สูงเยี่ยม- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
130 44012139 นางสาวสุรีรัตน์ ปะชู- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
131 44012140 นางสาวสุวรรณี เสนุทิศ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
132 44012162 นางสาวแสงเดือน พิมพันธุ์สังข์- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
133 44012173 นางสาวหทัยรัตน์ นครังสุอันดับ 2 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
134 44012184 นางสาวอมรรัตน์ พงศ์สวัสดิ์วาณี- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
135 44012195 นางสาวอรวรรณ์ องอาจ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
136 44012209 นางสาวอุษณีษ์ อุทัยทิศ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
137 44012210 นางสาวเอื้องพร บุญชู- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
138 44012221 นางสาวจันทนา บุญเมือง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
139 44012232 นางสาววีณา ดีเจริญ- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
140 44012243 นางสาวแวววรรณ เขียวกระจ่าง- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
141 44012254 นางสาวสุคนธา เกตุประยูร- 15 มีนาคม 2548 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29