เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101001 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2545
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 42010012 นางสาวกนกพร พรหมอินทร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
2 42010023 นางสาวกนกรัตน์ นาคสกุลอันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
3 42010034 นางสาวกนกศรี ศรีทองคำ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
4 42010045 นางสาวกัลทิตา พงษ์ศิริ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
5 42010056 นางสาวเกศรา พุ่มพวง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
6 42010078 นายเกียรติศักดิ์ กิ่งมณี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
7 42010115 นายคัมภีร์ ดวงไธสงค์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
8 42010126 นายกีรติ แสงสาย- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
9 42010137 นางสาวจันทิรา งามวิลัย- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
10 42010148 นางสาวจารุณี วรรณศิริ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
11 42010182 นางสาวจิตราวัชร์ เกิดทอง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
12 42010207 นางสาวจิราณี รัตนวงค์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
13 42010218 นางสาวจีรนันท์ ตาลสร้อย- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
14 42010230 นางสาวชนิกานต์ บุญชู- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
15 42010241 นางสาวชนิดา มุลิอันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
16 42010263 นางสาวชื่นกมล นัยจิตร- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
17 42010274 นางสาวชุติมา สุทธิวงษ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
18 42010285 นางสาวชูขวัญ เชาวกาญจน์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
19 42010296 นางสาวฐิติมา ตันติปูชิตานนท์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
20 42010300 นางสาวณชพร มุสิกรัตน์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
21 42010322 นางสาวดวงทิพย์ ศรีอิทยาวิทย์อันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
22 42010333 นางสาวดวงเดือน อัครเกรียงไกร- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
23 42010344 นางสาวดาริน อ่วยกลาง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
24 42010355 นายทวีลาภ สรรพกิจไพศาล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
25 42010414 นางสาวนพรัตน์ ชีพสมุทร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
26 42010425 นางสาวนภาพร พุทธชาติ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
27 42010436 นางสาวนภารัตน์ วิโรทศ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
28 42010458 นางสาวนฤมล บัวทอง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
29 42010469 นางสาวนันทรัตน์ คำตรี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
30 42010470 นายนิรุจ นาน้ำเชี่ยว- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
31 42010492 นางสาวน้ำอ้อย มีทรัพย์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
32 42010506 นางสาวเนตรดาว พวงมาลัย- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
33 42010517 นายบุญชัย บุญรอด- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
34 42010539 นางสาวประนอม จรุญรัตน์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
35 42010540 นางสาวปรารถนา กล้าหาญอันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
36 42010551 นางสาวปัทมบุษบ์ สายสุวรรณ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
37 42010562 นางสาวปาจรีย์ นัคเรศ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
38 42010573 นางสาวปาริชาติ แสงสันติสกุล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
39 42010595 นางสาวพรลักษมี ผึ้งหลวง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
40 42010621 นางสาวพิไลวรรณ สายวัน- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
41 42010665 นางสาวภัทรมน เซี่ยงว่อง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
42 42010676 นางสาวภัทราพร ละสอน- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
43 42010702 นางสาวยศศินี อาริยะตาอันดับ 2 10 พฤษภาคม 2546 อนุมัติ
44 42010757 นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญปู่- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
45 42010768 นางสาวรัชนีกร ซัวเกษม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
46 42010779 นางสาวรัตติกาณ มงคลสังข์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
47 42010780 นางสาวรัตนา เจริญลาภ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
48 42010805 นางสาววนิดา นาวินวัฒนา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
49 42010816 นางสาววรรณพร นรากร- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
50 42010861 นางสาววัชรินทร์ เมืองสูง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
51 42010883 นางสาววันทนีย์ สมบูรณ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
52 42010894 นางสาววาสนา สาลีติด- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
53 42010908 นางสาวณัฐธิชา โสภากุล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
54 42010919 นางสาวนิธิตา ธารีเพียรอันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
55 42010920 นางสาวนิภาดา ธารีเพียรอันดับ 1 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
56 42010931 นางสาววิภาภรณ์ ดาวเรือง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
57 42010942 นางสาววิภาภรณ์ ธรรมมา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
58 42010953 นางสาววิภารัตน์ จันเทพา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
59 42010964 นางสาววีระยา แหวนแก้ว- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
60 42010997 นายศักดิ์สิทธิ์ การวิทยี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
61 42011006 นางสาวศิรินทิพย์ ศิรินนท์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
62 42011017 นางสาวศิริอร ชัยงาม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
63 42011028 นางสาวสดุดี ยิ้มเยื้อน- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
64 42011039 นางสาวสมพร พุ่มเถื่อน- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
65 42011040 นางสาวสมพัตสร มณีอินทร์อันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
66 42011051 นางสาวสมฤทัย อินทร์โน- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
67 42011084 นายสำเริง รจนากูล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
68 42011095 นางสาวสุกัญญา สามงามไกร- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
69 42011109 นางสาวสุกัญญา แหลมไพศาล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
70 42011121 นางสาวสุดใจ ส่งสกุล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
71 42011132 นางสาวสุทิศา สิอิ้น- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
72 42011143 นางสาวสุธาสินี เชี่ยวชาญ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
73 42011176 นางสาวสุภาพร คันธภูมิ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
74 42011187 นางสาวสุภาพร พูลกสิ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
75 42011198 นางสาวสุภารัตน์ เทียนธวัช- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
76 42011213 นางสาวสุวรรณา เหลืองรัตน์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
77 42011224 นางสาวสุวรรณี รุณรังษี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
78 42011235 นางสาวเสาวนิตย์ เข็มเพ็ชร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
79 42011246 นางสาวเสาวภา โตสติ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
80 42011257 นางสาวเสาวลักษณ์ นนทศรี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
81 42011279 นางสาวอรทัย ประกอบผล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
82 42011338 นางสาวอารีย์วรรณ สอนพงษ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
83 42011349 นางสาวอำไพ พานทองอันดับ 1 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
84 42011350 นางสาวอุบลวรรณ เก่งการพานิชอันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
85 42011361 นางสาวอุมาพร บางแก้ว- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
86 42011372 นางสาวเอื้อมพร รอดทองอันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
87 42011394 นางสาวกัญญารัตน์ ยิ้มเนียม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
88 42011408 นายกษิดิ์เดช ใจทะเปียง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
89 42011419 นางสาวกุสุมา พิทักษ์เจริญเขต- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
90 42011420 นางสาวเกศกนก พิมดี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
91 42011431 นางสาวจรีพร สาริภาอันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
92 42011442 นางสาวจรูญลักษณ์ ปลงสนิท- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
93 42011464 นางสาวจารุวรรณ พงษ์ศักดิ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
94 42011475 นางสาวจุไรรัตน์ นิ่มปลื้ม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
95 42011486 นางสาวชนิตา โปปัญจมะกุล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
96 42011497 นางสาวชุติมา ก่อกำลัง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
97 42011501 นางสาวชุติมา ยาพิลา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
98 42011523 นางสาวณัฐกานต์ เสน่ห์จันทร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
99 42011534 นางสาวณัฐรพี ใจงาม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
100 42011545 นางสาวณิชากร เลิศอิทธิกุล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
101 42011556 นางสาวณีรพร นงนุช- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
102 42011567 นางสาวดวงใจ นิลคีรี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
103 42011589 นางสาวทักษิณา วรรณะ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
104 42011590 นางสาวทัศนียา ชาลีวรรณ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
105 42011604 นางสาวทิพย์ประภา แจ่มใส- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
106 42011637 นางสาวนลินพร ศรีดาวงษ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
107 42011648 นางสาวนิตยา ยุทธไธสงค์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
108 42011659 นางสาวนิตยา อ๊อดจันทึก- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
109 42011660 นางสาวนิภาพร ประกรณ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
110 42011671 นางสาวนิภาพร เมฆิน- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
111 42011682 นางสาวนิภารฎา กันตรัตนากุล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
112 42011693 นางสาวบุญถิน ชุมนุม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
113 42011707 นางสาวเบญจมาศ มณีพันธุ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
114 42011718 นางสาวเบญจลักษ์ ชั้นตรา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
115 42011729 นางสาวเบ็ญจพร เพิ่มศิลป์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
116 42011730 นางสาวปนัดดา ม่วงทอง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
117 42011741 นางสาวปิยณัฐ บัวจัตุรัส- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
118 42011752 นางสาวปิยนุช ธีระนุกูล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
119 42011763 นางสาวปิยวดี สัมมาเพ็ชร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
120 42011774 นางสาวพวงสร้อย นาพุก- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
121 42011785 นางสาวพัชรินทร์ ไชยเบ้า- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
122 42011796 นางสาวพิมพ์พิชญา รัตตัญญู- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
123 42011811 นางสาวแพรวพรรณ จันทร์ขาว- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
124 42011833 นางสาวรุ่งนภา วงศ์วัฒนาวุฒิ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
125 42011844 นางสาววันวิสาข์ เป็งวันปลูก- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
126 42011855 นางสาววัลลิกา ใจจันทร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
127 42011866 นางสาววิกานดา ช่างฝั้น- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
128 42011877 นายวิญญู จำได้- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
129 42011888 นายวิทยา ปัญญาดี- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
130 42011899 นางสาววิรงรอง ชมภูมิ่ง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
131 42011903 นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต์อันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
132 42011914 นางสาวศิริพร ศรีพลาย- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
133 42011925 นางสาวศิริพร ไชยสายัณห์อันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
134 42011936 นางสาวศิริรัตน์ ใจวงศ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
135 42011947 นางสาวศุภธิดา สังฆมานนท์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
136 42011958 นางสาวศุภวรรณ นาโควงค์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
137 42011970 นางสาวสาวิตรี สังข์ทอง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
138 42011981 นางสาวสิมาพร เมืองพิล- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
139 42011992 นางสาวสุกัญญา ชมศรีสวัสดิ์อันดับ 2 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
140 42012001 นางสาวสุจิตรา สร้อยศิลา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
141 42012012 นายสุทธิวัฒน์ บุญเลิศ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
142 42012023 นางสาวสุทินาท ฦาชา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
143 42012045 นางสาวสุพรรษา กาศทิพย์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
144 42012056 นางสาวสุภัค เจริญรัมย์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
145 42012067 นางสาวสุภัทตรา ต๊ะวันวงค์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
146 42012078 นางสาวสุภาพร รูปชัยภูมิ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
147 42012089 นางสาวสุภาศิลป์ ชัยนิคม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
148 42012104 นางสาวสุรีย์พร ชูหา- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
149 42012115 นางสาวสุวรัตน์ นามทะจันทร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
150 42012137 นางสาวอภิรดี วังคะฮาต- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
151 42012159 นายชัยณรงค์ โปธาตุ- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
152 42012171 นางสาวธัญลักษณ์ สุตะโคตร- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
153 42012182 นางสาวนริศรา ศรีกุลวงศ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
154 42012193 นางสาวนลิณี จันทีนอก- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
155 42012207 นางสาวบังอร วงศ์รักษ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
156 42012218 นางสาวปวีณา เกิดพุ่ม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
157 42012229 นางสาวปิยะวรรณ แซ่ฉิน- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
158 42012241 นางสาวเยาวเรศ มารเวก- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
159 42012252 นางสาวรยาวรรณ พงษ์สระพัง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
160 42012263 นางสาวรัชฎาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
161 42012274 นายวรพจน์ วัฒนวิเชียร- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
162 42012285 นางสาวศุมาลิน สิทธิวงศ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
163 42012300 นางสาวสะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
164 42012311 นางสาวสุภาพร ห้องแซง- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
165 42012322 นางสาวกนกวรรณ ชุ่มชูจันทร์- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
166 42012333 นางสาวทิพวรรณ กาบตุ้ม- 15 มีนาคม 2546 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29