เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101001 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2544
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 41010011 นางสาวกนกภรณ์ โต๊ะวิเศษกุล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
2 41010022 นางสาวกนกวรรณ พรมมาก- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
3 41010033 นางสาวกมลเนตร บุญเสมอ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
4 41010044 นางสาวกมลวรรณ์ พลพิทักษ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
5 41010055 นางสาวกรรณิกา ภู่ทิม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
6 41010066 นางสาวกรรณิการ์ ด้วงมั่ง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
7 41010077 นางสาวกรองแก้ว วัจนเจริญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
8 41010099 นางสาวกัญญา ศรีมุณี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
9 41010114 นางสาวกาญจนพร นิลสว่าง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
10 41010125 นางสาวกาญจนา ศรีลาวงษ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
11 41010136 นายกิตติคุณ ยุทธเจริญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
12 41010147 นางสาวกิมบวย เพ็ชรพันธ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
13 41010158 นางสาวเกษแก้ว ประภาภรณ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
14 41010169 นางสาวจตุพร พิบูลพงศ์พันธ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
15 41010170 นางสาวจริญญา บุญเสมอ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
16 41010181 นางสาวจันศิลา อ้นทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
17 41010192 นางสาวจารุณี แซ่อึ้ง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
18 41010206 นางสาวจารุณี สวาสดิ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
19 41010228 นางสาวจิตรา พุ่มแพรพันธ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
20 41010239 นางสาวจินดาภา พุ่มอำไพ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
21 41010240 นางสาวจินตนา ใบศรี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
22 41010251 นางสาวจิราภา บุญธรรม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
23 41010262 นางสาวจีรภรณ์ รอสูงเนิน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
24 41010273 นางสาวชญาณ์ทิพย์ รักษ์สวัสดิ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
25 41010284 นางสาวชนนิกานต์ สำเริง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
26 41010295 นางสาวชลธิชา ฆวีวงศ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
27 41010309 นางสาวฐิติมา วิธินันทกิตต์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
28 41010310 นางสาวณิชาพร คงบันเทิง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
29 41010321 นางสาวดรุณี ผสมทรัพย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
30 41010365 นางสาวทิพย์วรรณ สมบูรณ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
31 41010376 นางสาวทิวาพร รักษ์เลิศวงศ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
32 41010387 นางสาวธัญญา ศุภมาศ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
33 41010398 นางสาวธันยาภรณ์ ทองเสริม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
34 41010402 นางสาวธิดา มณีล้ำอันดับ 2 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
35 41010413 นางสาวนรากูล พัดทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
36 41010424 นางสาวนัฐกรานต์ ยุทธนไพบูลย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
37 41010435 นางสาวนันทนา ศิลปวิทย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
38 41010446 นางสาวนันทิวัน เอี่ยมเศรษฐี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
39 41010457 นางสาวนาตยา เอี่ยมสกุล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
40 41010468 นางสาวนาถนภา วงษ์ศีล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
41 41010479 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์ปุ่น- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
42 41010480 นางสาวน้ำอ้อย พ่วงกระสินธุ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
43 41010491 นางสาวนิตยา ท่าพริก- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
44 41010505 นางสาวนิธิสรณ์ อสุนีย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
45 41010516 นางสาวบังอร จูจะนะ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
46 41010527 นางสาวบัณฑิตา คเชนทร์พลอย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
47 41010538 นางสาวบุบผา พานมะลิ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
48 41010549 นางสาวบุศรา สมบูรณ์ศิลป์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
49 41010550 นางสาวเบญจมาศ เชื้ออ่อน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
50 41010561 นางสาวปทุมทิพย์ แก้วจันทร์เพชร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
51 41010572 นางสาวปทุมพร วงษ์ตุรัน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
52 41010594 นางสาวปรานอม จันทนาตาล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
53 41010608 นางสาวปัทมา ศรีประเสริฐ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
54 41010619 นางสาวปัทมา สุขโข- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
55 41010620 นางสาวปาจรา โพธิหัง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
56 41010631 นางสาวปิยธิดา สุขเกษม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
57 41010642 นางสาวผุสดี เนื้อนิ่ม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
58 41010653 นางสาวพนาวรรณ บุญพิมล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
59 41010664 นางสาวพนิดา วาจาเพราะ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
60 41010675 นางสาวพรทิพย์ โต๊ะกลาง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
61 41010686 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์คง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
62 41010697 นางสาวพรพรรณ ศรีธรรมชาติ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
63 41010701 นางสาวพรพรรณ ศรีโสภาอันดับ 1 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
64 41010712 นางสาวพรเพ็ญ พรมทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
65 41010723 นางสาวพรศิริ ทองแพง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
66 41010734 นางสาวพรศิริ ศิริขันธ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
67 41010745 นางสาวพิกุล ผะเดียงตะคุ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
68 41010767 นางสาวพึ่งพร เภาจี๋- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
69 41010778 นางสาวเพ็ญณา ธัญญาหาร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
70 41010789 นางสาวไพรัตน์ พรมอุทิศ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
71 41010790 นางสาวยุพาภรณ์ พวงมั่ง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
72 41010804 นางสาวยุวดี ลิ้มไพบูลย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
73 41010815 นางสาวระพีพรรณ ผ่องแผ้ว- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
74 41010826 นางสาวรัชณี ดิษฐาพร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
75 41010837 นางสาวรัตติยา ทองอ่อน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
76 41010848 นางสาวรัตนธิดา โปรเฑียรณ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
77 41010859 นางสาวรัตนา หอมสิงห์ทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
78 41010860 นางสาววนิดา อินทชิต- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
79 41010871 นางสาววรรณนิษา ตุ้มประเสริฐ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
80 41010882 นางสาววราภรณ์ ถาวรสาลี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
81 41010893 นางสาววลัยภรณ์ ศรีสุริยพันธ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
82 41010907 นางสาววันทนา เครือคำ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
83 41010918 นางสาววัลยา สิรินนท์ธนชัย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
84 41010929 นางสาววารุณี จารุตกานนท์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
85 41010930 นางสาววาสนา ใจหาญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
86 41010941 นางสาววิจิตรา พุทธ์เกิด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
87 41010952 นางสาววิชชุฎา อรุณแสง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
88 41010974 นางสาววิรัตน์ ครุวรรณ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
89 41010985 นางสาวศศิธร โพธิ์ชัย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
90 41011005 นางสาวศิรินันท์ วรรณสุข- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
91 41011016 นายสมชาย ผาสุข- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
92 41011027 นางสาวสมฤทัย เอื้อบุญเกษม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
93 41011038 นายสมิทธิ์ พลอยแหวน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
94 41011050 นางสาวสลักจิตร โพธิ์เรียง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
95 41011083 นางสาวสุกัญญา กรรโณ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
96 41011094 นางสาวสุกัญญา ปัญญาวงค์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
97 41011108 นางสาวสุกัญญารัตน์ ตรีอภิบาลวงศา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
98 41011119 นางสาวสุกัลยา หาดี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
99 41011120 นางสาวสุดารัตน์ ปุณโณฑก- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
100 41011131 นางสาวสุทธิรักษ์ สมบูรณ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
101 41011142 นางสาวสุนิสา โสรีกุน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
102 41011153 นางสาวสุภร เตชะเสน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
103 41011164 นางสาวสุภัทรศร เสริมสัย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
104 41011175 นางสาวสุภาพร สุขลาภ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
105 41011186 นางสาวสุวรรณา อินทรเจริญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
106 41011201 นางสาวสุวารี บริสุทธิ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
107 41011223 นางสาวเสาวลักษณ์ ธีรธัญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
108 41011234 นางสาวสุรีย์วรรณ บุญประเสริฐ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
109 41011245 นางสาวหทัยรัตน์ ถนอมพงษ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
110 41011256 นางสาวหทัยรัตน์ เมธนาวิน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
111 41011267 นางสาวอนงค์ ธรรมลิขิต- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
112 41011278 นางสาวอนุชา สูงคำ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
113 41011289 นางสาวอมรา เหลืองอ่อน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
114 41011290 นางสาวอรจิรา ลีละศาสตร์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
115 41011304 นางสาวอรทัย วัฒนอาภรณ์ชัยอันดับ 2 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
116 41011315 นางสาวอรอนงค์ ประทุมทิพย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
117 41011326 นางสาวอรอุมา พูลเพิ่ม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
118 41011337 นางสาวอรอุมา อยู่สะอาด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
119 41011348 นางสาวอรัญญา บุญเกื้อ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
120 41011359 นางสาวอรุณี สุจินต์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
121 41011360 นางสาวอังคณา ศรีวิรัญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
122 41011393 นางสาวอารี คชสุข- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
123 41011407 นางสาวอุทัยวรรณ ศรีเกษม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
124 41011430 นางสาวอุมาพร อันทะแสง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
125 41011441 นางสาวอุมาภรณ์ วิจิตรวงศ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
126 41011452 นางสาวเอื้อมฉัตร ปิยะพานิช- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
127 41011463 นางสาวกนกวรรณ ลินทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
128 41011474 นางสาวกมลนุช สุทธิประทีป- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
129 41011485 นางสาวกรรณิการ์ สาณะเสน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
130 41011496 นางสาวกรองกาญจน์ บุญวงศ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
131 41011500 นางสาวกฤษณา แดนประเทือง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
132 41011511 นางสาวกฤษณา ปะสาวะเท- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
133 41011522 นายเกรียงไกร จตุรงค์พันธุ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
134 41011533 นางสาวเกศรินทร์ ขันโมลี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
135 41011544 นางสาวขนิษฐา ตนาวรรณ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
136 41011555 นางสาวขนิษฐา ทุมา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
137 41011566 นางสาวจตุพร พงษ์หัสบรรณ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
138 41011577 นางสาวจันทร์ญา ไพราม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
139 41011588 นางสาวจันทร์เพ็ญ ห่อคำ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
140 41011599 นางสาวจันทร์ศรี ตรงไตรสอน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
141 41011603 นางสาวจันทร์สุดา โยธาภักดี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
142 41011625 นางสาวจำเนียร โสบานบัว- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
143 41011636 นางสาวจุฬาภรณ์ สุมาลี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
144 41011647 นายชาญชัย อาจสอน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
145 41011658 นางสาวชื่นกมล เข็มสม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
146 41011669 นางสาวญานี มารสูตร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
147 41011670 นางสาวฐิติรัตน์ ขันทอง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
148 41011681 นางสาวดรุณี แก้วมะไฟ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
149 41011692 นางสาวดวงดาว ขาวสนิท- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
150 41011706 นางสาวดวงนภา เจริญรักวาณิช- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
151 41011717 นางสาวทัศน์ นครไชย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
152 41011739 นางสาวธิติมา ไชยธานี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
153 41011740 นางสาวธิติมา เหลืองอ่อน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
154 41011751 นางสาวนงคราญ ปินตาเหมืองหม้อ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
155 41011762 นางสาวนภาลัย สนธิเจริญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
156 41011773 นางสาวนัฐฌานันท์ วิเศษวิสัย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
157 41011784 นางสาวนันทนา มีดี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
158 41011795 นางสาวนุกุล เมาพัด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
159 41011821 นางสาวนิมิตรา สะเอียบคง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
160 41011832 นางสาวนิลเนตร สืบสาย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
161 41011843 นางสาวเนาวรัตน์ คงแสงภักดิ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
162 41011854 นางสาวบรรจง หงษา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
163 41011865 นางสาวบุปผา จันทศร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
164 41011876 นางสาวเบญจพรรณ ใจแพทย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
165 41011887 นางสาวประดิษฐา คำกุ้ม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
166 41011898 นางสาวประนอม ทีงาม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
167 41011902 นางสาวปาริฉัตร ประนมศรี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
168 41011913 นางสาวปิยะธิดา ตัณยะกุล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
169 41011924 นางสาวพนมภรณ์ อารีย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
170 41011935 นางสาวพนิดา เรืองรุ่ง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
171 41011946 นางสาวพรพรรณ พิมพิลักษ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
172 41011968 นางสาวพรเพ็ญ บุญคง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
173 41011979 นางสาวพิมลพร กองปัญโย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
174 41011980 นางสาวพชรพรรณ ศรีวิมล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
175 41012000 นางสาวโพยมพร โรจน์จันทร์แสง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
176 41012011 นางสาวภักดี หยูอินทร์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
177 41012022 นางสาวภัททิยา แม่นปืน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
178 41012044 นางสาวมยุรี คนฉลาด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
179 41012055 นางสาวมลฤดี อุยสา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
180 41012066 นางสาวมัณฑนา ใจเย็น- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
181 41012077 นางสาวมัทธนา สุทธฤทธิ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
182 41012088 นางสาวเมธินี ปาละวิสุทธิ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
183 41012099 นางสาวรจรินทร์ นิลสมัย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
184 41012103 นางสาวรสสุดา ทรัพย์ทวีสิริชล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
185 41012114 นางสาวระพีพรรณ พลสงคราม- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
186 41012125 นางสาวรัชฎาวรรณ แสวงเจริญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
187 41012136 นางสาวรัชนี ผิวผ่อง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
188 41012147 นางสาวรัตนาภรณ์ ติ๊บสุภา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
189 41012158 นางสาวเรณู บุญมั่ง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
190 41012169 นางสาวลักขณา วรรณชาติอันดับ 2 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
191 41012170 นางสาวลาวะดี สมรับ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
192 41012181 นางสาววนิตดา สิงห์พูล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
193 41012192 นางสาววรานันทน์ ดีหอมศีล- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
194 41012206 นางสาววลัยลักษณ์ บัวขันธ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
195 41012217 นางสาววัชราภรณ์ ดวงศรี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
196 41012228 นางสาววัลภา เตชะสกุลเจริญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
197 41012239 นางสาววาสนา เฉลิมลาภ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
198 41012240 นางสาววาสนา ประไพ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
199 41012251 นางสาววินิจสรินทร์ ฉันทวิริยวัฒน์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
200 41012262 นางสาววิลาวรรณ รอบุญ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
201 41012273 นางสาวศศิธร บุญอภัย- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
202 41012284 นางสาวศศิธร สุกใส- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
203 41012295 นางสาวศศินา ชิราพฤกษ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
204 41012309 นางสาวศิราภรณ์ พิมพ์เสนา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
205 41012310 นางสาวศิริพร ขวัญทวี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
206 41012321 นางสาวศิริพักตร์ หอมจันทร์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
207 41012332 นางสาวศิริวรรณ กรมขุนทด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
208 41012343 นายธนภัทร เภสัชชา- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
209 41012354 นางสาวสมร เทพบุตรดี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
210 41012365 นางสาวสรัลยา วงศ์อนุ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
211 41012376 นางสาวสลิตา ศรีวรมย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
212 41012387 นายสังเวียน สุทธการ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
213 41012398 นางสาวสุชาดา โรจนธำรงค์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
214 41012402 นางสาวสุดใจ พันจำรุณ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
215 41012413 นางสาวสุทิศา ชั่นฮง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
216 41012424 นางสาวสุธิตา ถินคำเชิด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
217 41012435 นางสาวสุพินดา ฉลวยอันดับ 2 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
218 41012446 นางสาวสุรีย์พร คงเมือง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
219 41012457 นางสาวเสาวนีย์ โสชารี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
220 41012468 นางสาวหัทยา มนต์ประสิทธิ์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
221 41012479 นางสาวอภาพร ประสงค์ดี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
222 41012480 นางสาวอรนุช วรแสน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
223 41012491 นางสาวอรพร ขันทะ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
224 41012505 นางสาวอรวรรณ กุลศิริ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
225 41012516 นางสาวอรวรรณ เป็งมณี- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
226 41012527 นางสาวอรอนงค์ สิงห์กวาง- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
227 41012538 นางสาวอัจฉรา ศรีไพบูลย์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
228 41012549 นางสาวอัญมณี สีเขียว- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
229 41012561 นางสาวอารี สุระศร- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
230 41012572 นางสาวอุทัยวรรณ ท่าหาด- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
231 41012583 นางสาวอุไรพร คนมาก- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
232 41012594 นางสาวอุษณีย์ เจ๊ะมามะ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
233 41012608 นางสาวอุษา ศรีการะเกตุ- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
234 41012619 นางสาวนิตยา นพเทาว์- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
235 41012620 นางสาวแหวนพลอย มูลวัน- 15 มีนาคม 2545 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29