เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101001 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา 2543
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 40010010 นางสาวกนกกาญจน์ มงคลสุข- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
2 40010021 นางสาวกนกวรรณ เปี่ยมทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
3 40010032 นางสาวกรรณิการ์ อยู่สุธา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
4 40010043 นางสาวกิ่งกมล มนต์อุ่น- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
5 40010054 นางสาวกิตติมา โชคบูรณะ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
6 40010065 นายขจรศักดิ์ อินทวงษ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
7 40010076 นางสาวขวัญเรือน นวมกระจ่าง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
8 40010087 นางสาวจรรยารักษ์ สุขพรรษกิจ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
9 40010098 นางสาวจันทรา สำเร็จ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
10 40010102 นางสาวจารุณี คงคาล้อม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
11 40010113 นางสาวจารุณี นุ่มพูล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
12 40010124 นางสาวจารุวรรณ ขำดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
13 40010157 นางสาวฉัตรพิรุณ สายประดิษฐ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
14 40010168 นางสาวฉันทนา แดงกระจ่าง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
15 40010180 นางสาวฉ่ำจิตร พงษ์สูงเนิน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
16 40010191 นางสาวชลทิชา โสวรรณะ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
17 40010205 นางสาวชลิตตา สูญทุกข์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
18 40010216 นางสาวชุติพร พนาสิริวรภัทร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
19 40010227 นายณาวี เลี้ยงถนอม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
20 40010249 นางสาวเดือนรุ่ง เศษนิยม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
21 40010250 นางสาวทับทิม สุขโข- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
22 40010308 นางสาวนฤมิต แก้วมณี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
23 40010319 นางสาวโชติกา อุดมญาติ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
24 40010320 นางสาวนุชจรี หิรัญบุตร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
25 40010342 นางสาวบัวทิพย์ ไกลญาติ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
26 40010364 นางสาวเบญจมาส ทัศนะสุภาพ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
27 40010375 นางสาวประภัสสร แซ่เซียว- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
28 40010386 นางสาวประภาศรี สีน้อย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
29 40010397 นางสาวปราณีต เจริญสรรพพืช- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
30 40010401 นางสาวปวินดา พจน์กระจ่าง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
31 40010412 นางสาวปัทมา สายทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
32 40010423 นางสาวฝันคนึง บุญถนอม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
33 40010434 นางสาวพรนิภา มณีอินทร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
34 40010445 นางสาวพัชรา ศรีทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
35 40010456 นางสาวพัชรินทร์ พูลทวี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
36 40010489 นางสาวเพ็ญนภา อินหนู- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
37 40010490 นางสาวไพลิน ยินดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
38 40010504 นางสาวภัทรพร วิเศษนคร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
39 40010515 นางสาวภิรมย์ใจ พูลพิมมะ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
40 40010526 นางสาวมนันยา แสนสุนนท์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
41 40010537 นางสาวยุพา รุ่งโรจน์วณิชชา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
42 40010559 นางสาวเยาวพงษ์ ถิ่นสาคร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
43 40010560 นางสาวเยาวภา ทรัพย์จันทร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
44 40010571 นางสาวเยาวลักษณ์ ชาติมนตรี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
45 40010582 นางสาวรัตนา นิ่มสง่า- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
46 40010593 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองเกิด- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
47 40010607 นางสาวรุจิพรรณ สงสาร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
48 40010641 นางสาววนิดา ประครอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
49 40010663 นางสาววลัยกร สังฆบุตร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
50 40010674 นางสาววลีพร บุนนาค- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
51 40010685 นางสาววัณลยา ชูสวัสดิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
52 40010696 นางสาววันนิสา สิงขร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
53 40010700 นางสาววาสนา ไทยโยธิน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
54 40010722 นางสาวศิริรัก ฤทธิ์รุ่งอรุณ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
55 40010733 นางสาวศิวาลัย อิ่มอุไร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
56 40010744 นางสาวสมคิด ศรีสังวาลย์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
57 40010777 นางสาวสุชาดา สุรินดา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
58 40010788 นางสาวสุชาดา อโนดาษ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
59 40010799 นางสาวสุนิศา สำเร็จผล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
60 40010825 นางสาวสุพรรัตน์ พรเพียรภักดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
61 40010836 นางสาวสุพัตตรา คำกองแก้ว- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
62 40010847 นางสาวสุภา พืชพูล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
63 40010858 นางสาวสุภาพร สินธุรัตน์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
64 40010869 นางสาวสุภาภรณ์ พลเจริญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
65 40010870 นางสาวสุวรี นันสุนานนท์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
66 40010881 นางสาวสิริกมล ทั่งจันทร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
67 40010892 นางสาวหทัยชนก บุญประเสริฐ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
68 40010906 นางสาวชนกภัทร ต่อสุข- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
69 40010917 นางสาวอภิสรา วัชรวันทานนท์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
70 40010940 นางสาวอังคณา โสวณะปรีชา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
71 40010951 นางสาวอัญชลี บุตรพรม- 14 มิถุนายน 2544 อนุมัติ
72 40010962 นางสาวอาภาพร เกิดประดิษฐ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
73 40010973 นางสาวศิริพร เทียนกระจ่าง- 15 มีนาคม 2544 อนุมัติ
74 40010984 นางสาวสุภาพร สุขเหลือ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
75 40011004 นางสาวกรรณิกา พิมมะทะ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
76 40011015 นางสาวกฤษณา เบ้าคำภา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
77 40011026 นางสาวกษมา ศรีละมูล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
78 40011048 นายกิตติ วันคำ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
79 40011059 นางสาวขวัญตา มณีรัตน์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
80 40011060 นางสาวจรัญญา สาคำ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
81 40011071 นางสาวจารุณี ชัยวัน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
82 40011082 นางสาวจำเนียร เพลิดนอก- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
83 40011093 นางสาวจิรวัฒน์ เพชรพิมาย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
84 40011107 นางสาวจิระวรรณ ศรีทัน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
85 40011118 นางสาวจุไร เตือนวีระเดช- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
86 40011129 นางสาวฉธรรัตน์ ไพรโสภา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
87 40011130 นางสาวฉันทนา เสนาะคำ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
88 40011141 นางสาวชบา วิเศษชาติ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
89 40011152 นางสาวชลธิชา จันทคีรี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
90 40011163 นางสาวชวารินทร์ สมเลศ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
91 40011174 นายเชาวลิต เคนหาญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
92 40011185 นายณัฐพล บาตรโพธิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
93 40011196 นางสาวดรุณี มะโนหาญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
94 40011200 นางสาวดวงแก้ว ยี่สุ่น- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
95 40011211 นางสาวถลัชนันท์ กุยะธรพรต- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
96 40011222 นางสาวทัศนีย์ ศรีเจริญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
97 40011233 นางสาวทัศนีย์ สายน้ำน่าน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
98 40011244 นางสาวทาริกา ผิวเพชร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
99 40011255 นางสาวทิพวรรณ์ ทัศบุตร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
100 40011266 นางสาวเทวี จันทร์เอี่ยม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
101 40011277 นางสาวธิดารัตน์ งามเถื่อน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
102 40011288 นางสาวธิดารัตน์ ประชุมฉลาด- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
103 40011299 นางสาวธิดาวรรณ ทรัพย์อุดม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
104 40011303 นางสาวธิดาเทพ วรรณประภา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
105 40011314 นางสาวนพวรรณ เรืองบุญสุข- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
106 40011325 นางสาวนภารัตน์ พงศ์ประยูร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
107 40011336 นางสาวนภาลัย รอดทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
108 40011347 นางสาวนฤมล เสรีขจรกิจเจริญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
109 40011358 นางสาวนวรัตน์ โคตรภูเวียง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
110 40011369 นางสาวนันทิภา อ้อนคำภา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
111 40011370 นางสาวนันธิญา ฉ่ำสมบุญ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
112 40011381 นางสาวนิตยา มาลารัตน์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
113 40011392 นางสาวนิตยา เนตรโสภา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
114 40011406 นางสาวนิภาพร ตะราษี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
115 40011417 นางสาวนิภาวรรณ ศรีซุย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
116 40011428 นางสาวนิโรบล ตราโช- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
117 40011439 นางสาวนุชจนาถ ทับทิมศรี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
118 40011440 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีบุรมย์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
119 40011451 นางสาวบังอร สิงห์ดาวไทย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
120 40011462 นางสาวปราณี ปะละน่าน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
121 40011473 นางสาวปริชาติ พรมโนรี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
122 40011484 นายปัญญพนต์ ทนคง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
123 40011495 นางสาวปานจิต พูลผล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
124 40011509 นางสาวปาริชาติ หรรษา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
125 40011510 นางสาวผกาญมาศ ธนานุรักษ์กุล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
126 40011521 นางสาวผกาวรรณ หินซุย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
127 40011532 นางสาวพรรณี สิทธิน้อย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
128 40011554 นางสาวพัชรี มีหอม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
129 40011565 นางสาวพิกุลชัย ลือชัย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
130 40011576 นางสาวพิสมัย จันมี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
131 40011587 นางสาวพิไลพร วิริยะอารีธรรม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
132 40011598 นายพุทธินันท์ เชียงทา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
133 40011602 นางสาวเพชรรัตน์ ประเสริฐ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
134 40011613 นายฐิติพัฒน์ เศรษฐสุวรรณ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
135 40011624 นางสาวมณีรัตน์ มูลเซอร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
136 40011635 นางสาวมยุรฉัตร วงศ์ศรีจันทร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
137 40011646 นางสาวมลฤดี เรืองรัตน์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
138 40011657 นางสาวเมตตา แร่กาสินธ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
139 40011668 นายยุทธิพงษ์ โพธิสุวรรณ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
140 40011679 นางสาวยุศวรรณ ทองดี- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
141 40011680 นางสาวเยาวรัตน์ ทัดหล่อ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
142 40011691 นางสาวรวีวรรณ บุญเต็ม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
143 40011705 นางสาวรัชนีวรรณ์ จุลปาน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
144 40011716 นางสาวรัตติกร เชื้อสุข- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
145 40011727 นางสาวรุ่งรัชนีย์ จินุศร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
146 40011738 นางสาววนิดา เพ็ชรจาระนัย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
147 40011749 นางสาววิพาพร จันจอหอ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
148 40011750 นางสาววิภาวรรณ ชวดพงษ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
149 40011761 นางสาววิมล โพธิ์ใจ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
150 40011772 นางสาววีรัตน์ เกษามูล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
151 40011783 นายสมชาย ดำรงค์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
152 40011794 นางสาวสลิตตา บัวชุม- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
153 40011808 นางสาวสาคร ชาวกงจักร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
154 40011819 นางสาวณัฐณิชา วงษ์สงวนชัย- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
155 40011820 นางสาวสุกัญญา ห้อมา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
156 40011831 นางสาวสุกัญญา แพพวก- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
157 40011842 นางสาวสุฌานี ไชยเทพ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
158 40011853 นางสาวสุดสาคร ใต้ตา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
159 40011864 นางสาวสุดาวรรณ ถุระพัฒน์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
160 40011875 นางสาวสุธิดา ใจศิริ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
161 40011886 นางสาวสุภานุสร ปลายเนตร- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
162 40011897 นางสาวสุมิตรา พรมแสน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
163 40011901 นางสาวสุรีรัตน์ แสงจันทร์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
164 40011912 นายสุวัฒน์ เข็มทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
165 40011923 นางสาวสุวิมล พันพวง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
166 40011934 นางสาวเสาวนีย์ เจริญคลัง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
167 40011956 นางสาวอมรรัตน์ มัธยัสถ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
168 40011967 นางสาวอรทัย ทิพเวช- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
169 40011978 นางสาวอรนุช ลอยทอง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
170 40011989 นางสาวอรัญฑณา หอระสิทธิ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
171 40011990 นางสาวอรุณรัตน์ แดงสกุล- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
172 40012009 นางสาวอรุณี ปะวะโก- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
173 40012010 นางสาวอังคณา นิติวงศ์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
174 40012021 นางสาวอัจฉรา คำปัญจะ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
175 40012043 นางสาวอัญชลี ศรีจำปา- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
176 40012054 นางสาวอัญรัตน์ เลียบไธสง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
177 40012065 นางสาวอำพรตรี พระวิสัตย์- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
178 40012076 นางสาวอิชยา โปรยไธสง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
179 40012087 นางสาวอินทิรา สู่เสน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
180 40012098 นางสาวอิศราพร วิเศษสุวรรณ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
181 40012102 นางสาวอโนทัย วิริยะ- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
182 40012113 นางสาวฑิตฐิตา ใจเสน- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
183 40012124 นางสาวเอกจิตรา เหมือดไธสง- 16 มีนาคม 2544 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29