เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
ภาคการศึกษาที่Summer
(Mar.-May)
12Summer
(June-Aug.)
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101011 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ13-1
   2101015 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ--1601
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
   4001002 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก)--12
   4001003 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 54 - ป.โท แผน ก.17---
   4001079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โท (แผน ก)421-
   4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 491---
   4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 4910-11
   4001254 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Community Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก--12
   4001255 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Maternity Nursing and Midwifery Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก---7
   4001256 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Adult Nursing Pathway ปรับปรุง 55 - ป.โทเต็มเวลา แผน ก---6
   4001257 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Gerontological Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก---3
   4001258 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Mental Health & Psychiatric Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก---2
   4001259 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Pediatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55---5
   4001260 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Nursing Administration plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55---1
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
   4101001 : พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) - ใหม่ 51 ป.โท พิเศษ (แผน ก)1--1
   4101005 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก--3-
   4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)42-5
   4101079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)2--1
   4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)33-5
   4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48--21
   4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 499-26
   4101087 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เหมาจ่าย ปี 494---
   4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 462--1
   4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์--7-
   4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)12126
   4101182 : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 463--1
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก เต็มเวลา
   5001001 : พยาบาลศาสตร์ (Inter) - ป.เอก ปี 48---6
   5001004 : พยาบาลศาสตร์ - ป.เอก ปี 485--8
วิทยาเขต : สถาบันสมทบ
ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
   2101200 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี--202-
   2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี--226-
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29