เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
ภาคการศึกษาที่Summer12
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101011 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ2-146
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
   2101010 : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี-441
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
   4001076 : Nursing Science (International Program) Plan A - ป.โท ปี 4927-
   4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 491--
   4001079 : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ใหม่ 49 - ป.โท (แผน ก)3--
   4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 4922-
   4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49311
   4001137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โท (แผน ก.) ปี 491--
   4001181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง46-แผน ก1--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
   4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)2-1
   4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)514
   4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 481--
   4101086 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 493--
   4101156 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) จังหวัดกาฬสินธุ์148
   4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)431
   4101182 : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 46-1-
วิทยาเขต : สถาบันสมทบ
ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
   2101195 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี--83
   2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี--75
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29